Usluge osiguranja imovine i lica

Datum objave: 18.03.2020. 08:20 / Izvor: Akta.ba, 13.03.2020.

Na temelju članka 70 stav 3.) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14 ), a u vezi s Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje broj UOFZ-2"7 19 od 10.12.2019. goditte, obavještenja o javnoj nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem 1023-1-2-19-3-5/20 dana 17.01.2020.godine i u SI. glasniku BiH broj  20 dana 31.01.2020.godine, članka S. Statuta direktor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, donosi

 

ODLUKU o

dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavu usluga

 

I

Dodjeljuje se ugovor za javnu nabavu usluga - Nabava usluga osiguranja imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko ponuđaču Konzorcij ,, Triglav osiguranje" d.d. Sarajevo nositelju grupe i "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo član grupe., a nakon provedenog otvorenog postupka objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem brojem 1023-1-2-19-3-5/20 dana 17.01.2020.godine i u SI glasniku BiH broj 7/20 dana 31.01.2020.godine.

 

Obrazloženje

Za javnu nabavku usluga u zakonom predviđenom roku pristigle su tri (3) ponude i to:

1. „ASA osiguranje" d.d. Sarajevo

2. Konzorcij ponuđača „Triglav osiguranje" d.d. Sarajevo nositelj grupe i „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo član grupe.

3. „ Euroherc osiguranje " d.d., Podružnica Mostar

 

Nakon verifikacije kvalifikacione dokumentacije kojom se dokazuje podobnost ponuđača Komisija je konstatirala da su svi ponuđači uredno dostavili svu kvalijikacionu dokumentaciju traženu u tenđerskoj dokumentaciji za dostavljanje ponuda te da mogu sudjelovati na e-aukciji. i to za kriterij cijene, koja će se provesti putem portala ejn.gov. ha i to u skladu sa Pravilnikom o us/ovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH 66 16).

Komisija za nabavu zakazala je c-aukciju datta 10 02.2020 su početkom u 13:30 sati koja je trajala je u razdoblju od /3:30 sati do 13:44 sati. Rangiranje prihvatljivih ponuda nakon provedene c-aukcije za javnu nabavu usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa kriterijem „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" a uzimajući u obzir i preferencijalni tretman domaćeg, izvršeno je na osnovu izvještaja o toku i završetku e-aukcije, kreirati na portalu javnih nabavki 11.02.2020.godine u S sati i 26 minutu, a prema sljedećem redoslijedu uspješnosti : 

1. Konzorcij ponuđača “Triglav osiguranje" d.d. Sarajevo nositelj grupe i ..Sarajevo osiguranje" cl.cl. Sarajevo .član grupe, sa konačnom cijenom 90.000,00 KM -5% prf šio ukupno iznosi 85.500.00 KM.

2. “ASA osiguranje" d.d. Sarajevo sa konačnom cijenom 91.864.44 KM -5% prf što ukupno iznosi 87.271.22 KM.

3. “Euroherc osiguranje " d.d. Podružnica Mostar sa konačnom cijenom 106.878.17 KM -5% prf što ukupno iznosi 101.534,30 KM .

Nakon provedene e-aukcije. Komisija je konstatirala da je najuspješniju ponuda Konzorcij ponuđača “Triglav osiguranje" d.d. Sarajevo nositelj grupe i “Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo .član grupe, sa konačnom cijenom 90.000.00 KM

Ugovorom sa Konzorcijem ponuđača ..Triglav osiguranje" d.d. Sarajevo nositelj grupe i "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo .član grupe, precizira1 če se pojedinosti oko nabave usluga - Nabava usluga osiguranja imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, a sve u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije za dostavljanje ponuda.

Žalba na ocjenu i izbor najpovoljnijeg ponuđaču može se izjaviti u roku od deset (10) dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi ugovornom organu u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavama BiH.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

BROJ: FZ3/5/2-14-2-305-11/20 

Sarajevo, 13. februara 2020. Godine

 

 

Dostaviti:

1. „ASA OSIGURANJE" d.d.. Trg međunarodnog prijateljstva br.25. 71 000 Sarajevo

2. Konzorcij ponuđača “ Triglav osiguranje " d.d. Sarajevo nositelj grupe i “Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo .član grupe , Ante Starčeviča bb 88 000 Mostar

3. “EUROHERC OSIGURANJE d.d.. podružnica Mostar. Vukovarska 1.88 000 Mostar

4. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: