Usluge osiguranja radnika, motornih vozila i imovine

Datum objave: 18.03.2021. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-12383-24/20 AK

Datum: 16.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01-724- 11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-12383-23/20 AK od 15.03.2021. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I             

Okvirni sporazum za nabavku usluga: „Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine" u vrijednosti od 594.522,30 KM bez uračunatog PDV-a dodjeljuje se ponuđaču-grupi ponuđača: TRIGLAV OSIGURANJE d.d. (nosilac grupe ponuđača), SARAJEVO OSIGURANJE d.d. i EUROHERC OSIGURANJE d.d., sa registrovanim sjedištem nosioca grupe ponuđača u ulici Dolina broj 8, 71000 Sarajevo, IDB: 4200247470003, koji je u otvorenom postupku dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije.

 

II            

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazlože nj e

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. st. (2) i (5), 17. stav (1), 18. stav (1), 19. stav (1) i 32. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-12383/20 AK za nabavku usluga: „Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-326-3-216/20 dana 23.12.2020. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-326-8-10/21 od 14.01.2021. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci, Ispravke obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 22.02.2021. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Hamdije KreŠevljakovića broj 19, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su ponude blagovremeno predala ukupno 2 (dva) ponuđača.

Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, broj: 01-01.3-12383-14/20 AK od 08.02.2021. godine je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-12383-23/20 AK od 15.03.2021. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Komisija za nabavke je nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrdila da su ponude ponuđača- grupe ponuđača: TRIGLAV OSIGURANJE d.d., SARAJEVO OSIGURANJE d.d. i EUROHERC OSIGURANJE d.d., te ponuđača ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo prihvatljive, odnosno da ispunjavaju sve uslove i zahtjeve preopisane tenderskom dokumentacijom. S obzirom na to da je u tenderskoj dokumentaciji i Obavještenju o nabavci za predmetnu nabavku predviđeno održavanje ,,e-aukcije", ista je dana 09.03.2021. godine zakazana, gdje su na učešće pozvani naprijed navedeni ponuđači čije su ponude ocijenjene kao prihvatljive. Na Portalu javnih nabavki dana 12.03.2021. godine održana je „е-aukcija" prilikom koje nije došlo do snižavanja cijena u odnosu na početne cijene ponuda.

Na osnovu Izvještaja o toku i završetku ,,e-aukcije" najpovoljnija ponuda nakon završetka iste je ponuda ponuđača-grupe ponuđača: TRIGLAV OSIGURANJE d.d., SARAJEVO OSIGURANJE d.d. i EUROHERC OSIGURANJE d.d..

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, okvirni sporazum za nabavku usluga: „Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine" u vrijednosti od 594.522,30 KM bez uračunatog PDV-a dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču-grupi ponuđača: TRIGLAV OSIGURANJE d.d. (nosilac grupe ponuđača), SARAJEVO OSIGURANJE d.d. i EUROHERC OSIGURANJE d.d., sa registrovanim sjedištem nosioca grupe ponuđača u ulici Dolina broj 8, 71000 Sarajevo, IDB: 4200247470003, koji je u otvorenom postupku dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon uspješno završene ,,e-aukcije".

Ponuda ponuđača ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo takođe je ocjenjena kao prihvatljiva, ali s obzirom na to da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena" komisija za nabavke je dala preporuku koja je konstatovana u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije za nabavke i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

 

izvršni direktor za opće pravne i kadrovske poslove:Adisa Kadić

Direktor: Adnan Terzić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: