Usluge osiguranja u 2021/2022. godini

Datum objave: 15.03.2021. 09:01 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-42/21

Datum: 10.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 7. stav 1. alineja 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), te na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), i člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja

 

I.        

Kao najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, koji je pokrenut Odlukom, broj: 02-020-32/21 od 17.02.2021. godine, a kojeg Opština Oštra Luka provodi za Nabavku usluga osiguranja u 2021/2022. godini, izabran je ponuđač ASA OSIGURANjE d.d.

 

II.       

(1)        Ugovor o nabavci usluga u postupku direktnog sporazuma iz tačke I. ove Odluke zaključiće se sa ponuđačem ASA OSIGURANjE d.d. u iznosu od 1.112,93 KM bez PDV-a.

(2)        Usluge podrazumijevaju: usluge kolektivnog osiguranja za 25 zaposlenih i usluge osiguranja od autoodgovornosti za tri službena vozila.

 

III.     

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Opštine Oštra Luka i u „Službenom glasniku opštine Oštra Luka".

 

Obrazloženje

Postupak predmetne javne nabavke proveden je postupkom direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), i ostalim pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki. Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom ugovornog organa, broj: 02-020-32/21 od 17.02.2021. godine.

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda (referenca, broj: 02-404-15/21) upućen je pismenim putem na adresu osiguravajućih društava: DRINA OSIGURANjE a.d., ASA OSIGURANjE d.d., CENTRAL OSIGURANjE d.d., i WIENER OSIGURANjE a.d.

 

Ponude su pristigle od ponuđača: WIENER OSIGURANjE a.d. i ASA OSIGURANjE d.d.

 

U pristiglim ponudama nisu utvrđene greške te je u skladu sa kriterijumom najniže cijene, utvrđen rang ponuda:

 

1.         ASA OSIGURANjE d.d.

Ponuđena cijena, bez PDV-a: 1.112,93 KM, koju čini: osiguranje radnika - iznos od 88,20 KM, osiguranje vozila - iznos od: 1.012,73 KM i cijena zelenih kartona - iznos od 12,00 KM,

2.         DRINA OSIGURANjE a.d.

 

Ponuđena cijena, bez PDV-a: 1.204,63 KM, koju čini: osiguranje radnika - iznos od 181,25 KM, osiguranje vozila - iznos od: 1.011,38 KM i cijena zelenih kartona - iznos od 12,00 KM, 

 

Na osnovu utvrđenog ranga ponuda, komisija je zaključila da je najpovoljnija ponuda pristigla od ponuđača ASA OSIGURANjE d.d., a u iznosu iz tačke II. ove Odluke.

 

Komisija je dala preporuku Načelniku opštine da se može dodatno istražiti tržište, ili takođe, da se ugovor za nabavku usluga iz tačke II. ove Odluke, s obzirom da je ispoštovan minimum uslova iz člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, može dodijeliti ponuđaču ASA OSIGURANjE d.d., kao ponuđaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu.

U skladu sa prethodno navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

Načelnik opštine

Dragan Mastikosa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: