Usluge osiguranja vozila

Datum objave: 05.04.2021. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 23.03.2021.

Broj: 14-16-3-4-3/21 Datum: 23.03.2021. godine

 

Na osnovu člana člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke usluga osiguranja vozila objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 121-7-2-29-3-14/21 od 16.02.2021. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda je Central osiguranje d.d. Sarajevo.

 

II

 

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala da je rokzadostavuponuda 16.03.2021. godine do 11:00 sati, tedaje do navedenog roka naprotokol Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pristiglo 5 ponuda i to ponuđača: Osiguranje Aura a.d. Banja Luka, GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Central osiguranje d.d. Sarajevo i Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

 

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

Ponuda ponuđača GRAWE osiguranje d.d. nije prihvatljiva iz razloga što je dostavljena samo jedna kopija ponude, te ponuda nije dostavljena skenirana na CD, USB ili sličnoj memoriji, a što je traženo tačkom 5. Konkurentskog zahtjeva za dostavljenje ponuda. U navedenoj tački jasno je navedeno da je Ponuđač dužan dostaviti ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE", te napomena ds su ponuđači su obavezni dostaviti skeniranu kompletnu ponudu na CD-u, DVD-u, USB-u ili sličnoj memoriji. Na osnovu navedenog ugovorni organ odbacuje ponudu iz razloga jer ponuđač nije dostavio tražene dokaze, a u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

 

Komisija je utvrdila da su ponude ponuđača Osiguranje Aura d.d. Banja Luka, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Central osiguranje d.d. Sarajevo i Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo prihvatljive, te je analizom ponuda, primjenom kriterija najniža cijena, nakon održane e-aukcije, Komisija utvrdila sljedeće:

 

Najpovoljnija je ponuda ponuđača Central osiguranje d.d. Sarajevo sa ukupnom cijenoni sa 6.810,70 KM bez PDV-a. Obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuka da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: