Usluge poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)

Datum objave: 12.03.2021. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14) i člana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH". br. 29/18 i 25/20), na preporuku Komisije za javnu nabavku od 09.03.2021. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 11.03.2021. godine, d o n i j e l a

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

(1) Ugovor o nabavci usluga poštanske dostave izbornog materijala, putem preporučene pošiljke, na adrese biračima u inostranstvu za glasanje putem pošte na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (F BiH) koji se održavaju dana 11.04.2021. godine dodjeljuje se ponuđaču „ЈР BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 8., 71 000 Sarajevo.

(2) Ocjenjeno je da ponuđena konačna cijena u iznosu od 8.635,00 KM bez PDV je osigurana u Budžetu Centralne izborne komisije BiH za 2021. godinu, Program posebnih namjena - PPN Prijevremeni izbori u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (F BiH).

(3) Ponudaču iz stava 1. ove odluke, će biti dodjeljen ugovor u skladu sa elementima iz Ponude, uslovima i kriterijima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

(4) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlož enje

Postupak javne nabavke usluga poštanske dostave izbornog na adrese biračima u inostranstvu za glasanje putem pošte na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (F BiH), proveden je putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci broj: 07-2- 16-3-565-1/21. Poziv za učešće i dostavljanje početne i konačne ponude objavljen 04.03.2021. godine na web stranici Centralne izborne komisije BiH i isti upućen na adresu poštanskog operatera .,JP BH Fošta".

Komisija za javnu nabavku imenovana Odlukom broj: 07-1-16-3-565-2/21 od 03.03.2021. godine je provela postupak nabavke, u kome je ponuda ponuđača „ЈР BH Pošta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 8., 71 000 Sarajevo, ocijenjena prihvatljivom, jer ispunjava zahtjeve iz Poziva za dostavu početne ponude i konačne ponude. Komisija je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni početne i konačne pomide broj: 07-2-16-3-565-11/21 od 09.03.2021. godine, u kome je konstatovala i uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za izbor ponude ponuđača „ЈР BH Pošta" d.o.o. Sarajevo i zaključenje ugovora za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvo za glasanje na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (F BiH), jer je ponuda u skladu sa kriterijima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i ponuđena konačna cijena usluga u iznosu od od 8.635,00 KM bez PDV (ponuđač nije PDV obveznik) je osigurana u Budžetu Centralne izborne komisije BiH za 2021. godinu, Program posebnih namjena - PPN Prijevremeni izbori u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (F BiH). Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji BiH u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset (10

)

Broj: 07-2-16-3-565-12/21

Sarajevo, 11.03.2021. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: