Usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema protuprovale

Datum objave: 04.03.2021. 09:03 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Broj: 0402-03- 433/21

Sarajevo. 23.02.2021

 

Na osnovu člana 64. stav (1). člana 70. stav (I). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i I lercegovine (Službeni glasnik br. 39/14) i člana 46. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o.. Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), V.D. Direktor preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Na Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj KN-05-10/21 LOT 2 od 01.02.2021. godine za javnu nabavku usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema protuprovale LOT-2 oglašenu pod brojem 17-7-2-19-3-55/21 od 01.02.2021. godine prijavili su se sljedeći ponuđači:

1.         Unilab d.o.o.. Drinska br. 70. 71000 Sarajevo.

2.         Middle point electronics d.o.o., Džcmala Bijedića 35. 71000 Sarajevo,

3.         SwordSecurity d.o.o., Alipašina 83. 71000 Sarajevo.

 

II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju sve uslove izjavnog poziva za dostavljanje ponuda, a na osnovu kriterija najniže cijene uz provođenje sistema e-aukcije ocijenjeno je daje najpovoljniji ponuđač Unilab d.o.o.. Drinska br. 70. Sarajevo, jer je isti ponudio najnižu cijenu za usluge iz člana 1 ove odluke.

 

III

Ponuđaču iz tačke II ove odluke će biti ponuđeno potpisivanje Ugovora o nabavci usluge pregleda, servisiranja i održavanja uređaja, instalacije i opreme sistema protuprovale LOT-2, u vrijednosti od 3.250.00 KM bez PDV-a. odnosno 3.802.50 KM sa PDV-om.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na \veb stranici Preduzeća - www.sarajcvogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bil l br. 39/14) žalba se može izjaviti najkasnije pet (5) dana po prijemu ove odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: