Usluge prevođenja Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu

Datum objave: 19.09.2019. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

16.09.2019.

 

Na osnovu člana 70. stavovi (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH,“ broj: 39/14) i člana 5. Pravilnika o javnim nabavkama Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i  Hercegovini   d o n o s i:

 

O  D  L  U  K  U 

o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge prevođenja

Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu

 

I. Ponuda ponuđača Cambridge - Agencija za strane jezike Istočno Sarajevo ocijenjena je kao prihvatljiva sa cijenom ponude od 980,00 KM sa uračunatim iznosom pripadajućeg poreza na dodatnu vrijednost

II. Ponuđaču Cambridge - Agencija za strane jezike Istočno Sarajevo, dodjeljuje se ugovor za nabavku usluge prevođenja Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu u iznosu od 980,00 KM

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom broj: 05-1-16-19-771-2/19 od 28.08.2019. pokrenut je direktni postupak za nabavku usluge prevođenja Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu (u daljem tekstu: Ugovorni organ).

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Komisija za javne nabavke izvršila je ocjenu ponude po postupku za nabavku usluge prevođenja za potrebe Ugovornog organa, te sačinila zapisnik broj: UP1 06-16-19-9-4/19 od 12.09.2019. koji je prihvaćen i potpisan od strane svih članova Komisije za javne nabavke Ugovornog organa.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Odluku o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku usluge prevođenja Izvještaja o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2018. godinu objaviti na internet stranici Ugovornog organa.

 

Dostaviti:                                                                                       

                                                                                                         

1.Odsjek za rač. mat. poslove                                                    

2.Web redakciji AZLP

3.Ponuđaču x1                                                                                                                                 

4.U spis    

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: