Usluge prevoza drvnih sortimenata za potrebe Šumarija Fojnica, Kreševo i Kiseljak

Datum objave: 25.09.2019. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2019.

Broj: 01-7644/19

Datum: 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), odluke Uprave Društva broj 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godine i preporuke komisije za javne nabavke broj SI-7505/19 od 16.09.2019. godine, direktor Društva donosi

 

ODLUKU O

IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj Si-7505/19 od 16.09.2019. godine i okvirni sporazum za javnu nabavku usluga prevoza drvnih sortimenata za potrebe Šumarija Fojnica Kreševo i Kiseljak, na osnovu obavijesti o nabavci broj 1002-1-2-287-3-285/19, objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 26.08.2019. godine, u okviru otvorenog postupka za dostavljanje ponuda, dodjel juje se ponuđaču „AJNUR- DRVO" d.o.o. Kreševo, ponuda broj 1. za ponuđenu cijenu 13,89 KM/m3 bez PDV-a. odnosno ukupnu vrijednost u iznosu od 111.120,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, shodno zahtjevima- uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

Zadužuje se ponuđač kojem je dodijeljen okvirni sporazum da, shodno tenderskoj dokumentaciji, po prijemu ove odluke, pismenim putem dostavi ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumentacije o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na vveb stranici Društva, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-6878/19 od 22.08.2019. godine.

Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 111.120,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o nabavci broj 1002-1-2-287-3-285/19 objavl jena na Portalu javnih nabavki dana 26.08.2019. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je 16.09.2019. godine zapisnik o radu, ocjenu ponuda broj SI- 7505/19 u postupku javne nabavke usluga prevoza drvnih sortimenata.

U zapisniku o radu je utvrđeno da je komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno slijedeće:

 Ukupan broj prispjelih ponuda je 1. daje ponuda blagovremeno zaprimljena, te daje ponuda ponuđača uredna i prihvatljiva za ugovorni organ. 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Društva nije našao razloge neprav ilnosti, niti propuste u radu. koji hi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno daje komisija u svemu pravilno postupila, te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran prim jen ju jući kriteri j „najniža cijena". Iz napri jed navedenim razloga donesena je ova odluka.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskili akata, ima pravo uložiti žalbu na postupak, u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi, direktno na protokol ugovornog organa ili preporučeno poštanskom pošiljkom, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: