Usluge prevoza i transporta drvnih sortimenata zatečenih u nelegalnom prometu

Datum objave: 16.09.2019. 10:45 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

12. Sep 19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za usluge prevoza i transporta drvnih sortimenata iz nelegalnog prometa CGK

 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA a . d . SOKOLAC

CENTAR ZA GAZDOVANjE KRŠOM BILEĆKI PUT

 

BR.1 BROJ:01-513/1-2019

DATUM:11.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. Stav 1. tačka b), člana70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH'\broj:39/14) člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JPŠ „Šume RS"a.d. Sokolac, broj:02-4380/17, od 03.07.2017. godine i člana 15. stav (2) i člana 60. (1) Statuta Javnog Preduzeća, v.d. direktor-a Centra za gazdovanje kršom-Trebinje d o n o s i:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka i izboru najpovoljnije ponude putem direktnog sporazuma za uslugu prevoza i transporta drvnih sortimenata iz nelegalnog prometa

 

Član 1.

 

Po pozivu za dostavu ponuda putem direktnog sporazuma za nabavku usluge prevoza i transporta drvnih sortimenata zatečenih u nelegalnom prometu, broj: 01-453/1-2019. godine od 21.08.2019. godine, pokretanjem i provođenjem direktnog sporazuma po Odluci o nabavci broj:02-4659/19 od 02.07.2019.godine, ponudu je dostavio sledeći ponuđač:

- „VATROGASNO DRUŠTVO-LASTVA" Lastva-Ušće bb, 89101 Trebinje. ponuda protokolisana pod brojem: 05-495/1-2019, od 04.09.2019. godine.

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se odjeljenje za komercijalne poslove i javne nabavke Centra za gazdovanje kršom-Trebinje.

 

Član 3.

 

Ponuda protokolisana pod brojem: 05-495/1-2019, kod ugovornog organa, ponuđača „VATROGASNO DRUŠTVO-LASTVA" Lastva-Ušće bb, 89101 Trebinje, a ugovor će se na bazi prihvaćene ponude zaključiti na iznos do 3.000,00 KM bez PDV-a, uz napomenu da ponuđač nije u sistemu PDV-a.

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na internet stranici JPŠ „Šume RS"a.d. Sokolac (www.sumers.org), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču u skladu sa članom 70. stav (1) i (6) i članom 71. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH4\broj:39/14).

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

 

Javna nabavka usluge prevoza i transporta drvnih sortimenata zatečenih u nelegalnom prometu na području Centra za gazdovanje kršom- Trebinje, pokrenuta je na osnovu Odluke br: 02-4659/19 od 02.07.2019.godine. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena, a obzirom da dostavljena ponuda „VATROGASNOG DRUŠTVA-LASTVA" Lastva-Ušće bb, zadovoljava sve formalno pravne uslove i da je ponuđač dostavio svu traženu dokumentaciju na način kako je to tražio Ugovorni organ, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: