Usluge redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja u Prnjavoru

Datum objave: 08.03.2021. 10:13 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-370-100/21

Datum: 02.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 16. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama u opštini Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 7/15), a u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci. u predmetu nabavke usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja u Prnjavoru, načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja u Prnjavoru, broj predmeta 01/1-370-100/21, je ponuđač Кomunalno preduzeće „PARК“ a.d. Prnjavor.

2. Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Rok za dostavljanje navedenih uvjerenja je 5 (pet) dana, računajući od dana prijema ove odluke. Uvjerenja ne mogu biti starija od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (od 7:00 do 15:00 sati).

 

Obrazloženje

 

Dana 10.02.2021. godine pokrenut je postupak nabavke usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja u Prnjavoru, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Osnov za vođenje pregovaračkog postupka je propisan članom 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Кako je samo jedan kandidat dostavio zahtjev za učešće u predmetnom postupku nabavke, Кomisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene zahtjeva za učešće i ponude, te izvršenih pregovora sa ponuđačem, dostavila načelniku opštine izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora najpovoljnijem ponuđaču - Кomunalno preduzeće „Park“ a.d. Prnjavor.

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije utvrđeno je da su razlozi za donošsnje ovakve odluke opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 21, 28. i članom 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 10 dana od dana objave ex ante obavještenja o transparentnosti, ili u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora, ako eh ap(e obavještenja o transparentnosti nije objavljeno. Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 3.500,00 КM i uplaćuje se u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 86/14), uz plaćanje

administrativne takse.

 

Dostaviti:

1. Ponuđaču

2. Evidenciji

3. a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: