Usluge remonta 0,4 kV elektromotora rashladnih tornjeva

Datum objave: 19.01.2016. 15:46 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

Javno preduzeće                                                           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. -Sarajevo

Kakanj, 18.01.2016. godine

Broj: 02-3-71/1- SfL /16

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH (''Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 88. Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo (Prečišćeni tekst) broj: SD-1067/1 l-X9/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, broj: SD-22466/15-36/2. od 26.08.2015. godine, te člana 16. stav 1. tačka 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, v.d. direktora Podružnice Temioelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-2-414-3-529/15, Ugovor za Remont 0,4 kv elektromotora rashladnih tornjeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj prema uslovima iz Ponude broj: 21/15 od 16.12.2015. godine, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču:

VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 5.682,00 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Ponuđač kojem se dodijeljuje ugovor dužan je dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-2-414-3-529/15 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača. U skladu sa članom 98. stav (5) Zakona o javnim nabavkama ugovor o nabavci dostaviće se najpovoljnijem ponuđaču iz člana 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Uz ovu Odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se dostavljen]e i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od sedam dana od dana donošenja.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-3-63-15462/15 od26.10.2015. godine po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.000,00 KM.

Ugovorni organ je objavio obavještenje za Konkurentski zahtjev broj: 1424-7-2-414-3-529/15 na Portalu javnih nabavki dana 02.12.2015. godine i izvršio objavu na web stranici JP EP BiH. Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj je blagovremeno dostavila Zapisnike o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda. U Zapisniku je konstatovano da je u predviđenom roku pristiglo dvije ponude koje su blagovremeno zaprimljene, i to ponuda ponuđača: ELEKTROREMONT d.d. Banovići i VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo.

Iz navedenih Zapisnika proizilazi da su ponude prihvatljive, odnosno da su ponuđači kvalifikovani i tehnički i profesionalno sposobni za predmetnu nabavku, te je po osnovu kriterija najniže cijene, Komisija dala preporuku direktoru da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, shodno utvrđenoj rang listi:

1. VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo

2. ELEKTROREMONT d.d. Banovići

Komisija za javne nabavke je, obzirom da se ponuda ponuđača VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo, pokazala neprirodno niskom, istom u skladu sa članom 66. ZJN BiH uputila Objašnjenje broj: 02-3-6- 63-274/16 od 06.01.2016. godine u kojem je zahtjevala da opravda ponuđenu cijenu. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku, od tri dana, dostavio objašnjenje neprirodno niske cijene broj:04/2016 od 07.01.2016. godine, koje je ugovorni organ ocijenio prihvatljivim.

Ponuđač VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo je dostavio dokaze u skladu sa članom 45. stav (2) tačke c) i d) navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-2-414-3- 529/15.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama kao najpovoljniji ponuđač izabran je VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo, sa cijenom u iznosu od 5.682,00 KM'(bez PDV-a).

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu. Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostaviti:

- Ponuđačima

- Služba za komercijalne poslove

- a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: