Usluge remonta i revizije pumpi u strojarnici bloka 5-110 MW

Datum objave: 21.01.2016. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3), (6) o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 84. Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo (Prečišćeni tekst) broj: SD-1067/11 -19/3 .b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP EP BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, broj: SD-22466/15-36/2. od 26.08.2015. godine, te člana 7. stav 1. tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: U-01-25162/15- 234/15 od 25.08.2015. godine, v.d. Izvršni direktor za proizvodnju, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru prihvatljivog ponuđača

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: .1424-7-2-421-3-544/15, Ugovor za Remont i reviziju pumpi u strojarnici bloka 5-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj prema uslovima iz Ponude broj: 203-12/15 od 22.12.15. godine, dodjeljuje se prihvatljivom ponuđaču:

TERMOMONTAŽA d.o,o. Kakanj sa cijenom od 19.490,00 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Ponuđač kojem se dodijeljuje ugovor dužan je dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) navedene u tačkama 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 1424-7-2-421 -3-544/] 5 u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru prihvatljivog ponuđača.

U skladu sa članom 89. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ugovor o nabavci dostavi će se prihvatljivom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Uz ovu Odluku ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke izvršiće se dostavijenje i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa Članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH u roku od sedam dana od dana donošenja.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-3-63-15649/15 od 30.10.2015. godine po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u skladu sa. članom 88. Zakona o javnim nabavkama. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM. Ugovorni organ je objavio obavještenje za Konkurentski zahtjev broj: 1424-7-2-421-3-544/15 na Portalu javnih nabavki dana 09.12.2015. godine i izvršio objavu na web stranici JP EP BiH. Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice Termo elektrana "Kakanj" Kakanj je blagovremeno dostavila Zapisnike o otvaranju, pregledu i ocjeni pristigle ponude. Iz navedenih Zapisnika proizilazi da je u predviđenom roku pristigla jedna ponuda koja je blagovremeno zaprimljena, i to ponuda ponuđača:

1. TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj

U Zapisniku je navedeno da je ponuda u svemu prihvatljiva, odnosno da je ponuđač kvalifikovan i tehnički i profesionalno sposoban za predmetnu nabavku, te je po osnovu kriterija najniže cijene, Komisija dala preporuku da se donese Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama kao prihvatljivi ponuđač izabran je TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj, sa cijenom od 19.490.00 KM (bez PDV-a).

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu. Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:

Ponuđaču

Služba za komercijalne poslove

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: