Usluge ručnog i mašinskog košenja, krčenja i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE Tuzla

Datum objave: 20.01.2016. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

Sarajevo 14.01.2016.

Broj: 02-1627/14

 

Na osnovu člana 70. stav ( 1 ) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 84". Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (broj: SD-1067/11-19/3.b) od 19.03.2011. godine, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine i broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, broj SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine i odredbama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01- 25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, Izvršni direktor za proizvodnju donosi

 

ODLUKA

o okončanom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku broj 2000015431

(broj predmeta sa portala javnih nabavki 1405-1-2-431-3-427/15) -

Usluge ručnog i mašinskog košenja, krčenja i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE „Tuzla" u Tuzli

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluge ručnog i mašinskog košenja, krčenja i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE „Tuzla" u Tuzli je:

SEIF d.o.o. Kalesija

 

Član 2.

Zadužuje se Komercijalna služba da odmah a najkasnije u roku od 7 dana pismeno obavijesti sve ponuđače o rezultatima okončanog postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

U postupku javne nabavke po Otvorenom postupku broj 2000015431 (broj predmeta sa portala javnih nabavki 1405-1-2-431-3-427/15), ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

1. „Seif"' d.o.o. Kalesija

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj 02-4-63-18192/2015 od 09.12.2015. godine u periodu od 07.01.2016. godine do 08.01.2016. godine izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da zadovoljava eliminatorne kriterije zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji. Na osnovu kriterija "najniža cijena", ponuda ponuđača „Seif' d.o.o. Kalesija je povoljna sa ukupnom cijenom ponude od 59.690,00 KM bez PDV-a, te je ista ispunila tenderske. uslove i nakon izvršene, ukupne ocjene ponuda osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju. Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke svaki od ponudjača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla, Ul. 21. aprila broj 4. 75203 Bukinje, Tuzla , u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: