Usluge sertifikacije i dvije redovne nadzorne provjere sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu prema zahtjevima standarda ISO 45001:2018

Datum objave: 23.09.2019. 13:01 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: KZ-10/2019-11

Datum: 20.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/16 i 48/19), člana 52. stav (1) Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: 0-187/2017-9 od 23.02.2017. godine, a po preporuci Komisije za nabavke broj: KZ-10/2019-10 od 19.09.2019. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

 

I Odbacuje se ponuda ponuđača „TÜV Croatia“ DOO Zagreb dostavljena u postupku javne nabavke usluga sertifikacione provjere i dvije redovne nadzorne provjere sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtjevima standarda 180 45001:2018, u skladu sa članom 68. stavovi (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije.

II Ugovor se dodjeljuje ponuđaču:

- „SGS Beograd“ DOO Beograd, Ul. Jurija Gagarina br. 76, 11070 Novi Beograd, Srbija, sa ukupnom cijenom Ponude broj: 0748/19 od 12.09.2019. godine u iznosu od 8.520,00 KM bez PDV-a.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članu 70. stav (6) Zakona, biće proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na web stranici www.fondpiors.org.

IV Po isteku roka za žalbu, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmet nabavke shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pokrenuo je po pravilima konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda postupak nabavke usluga sertifikacione provjere i dvije redovne nadzorne provjere sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtjevima standarda 180 45001:2018 i dana 04.09.2019. godine na Portalu javnih nabavki objavio Tendersku dokumentaciju broj: KZ-10/2019-3 u kojoj su navedene sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. Istovremeno, Ugovorni organ je u skladu sa članom 88. Zakona uputio poziv za učešće na adrese tri privredne subjekta.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda, odnosno do 19.09.2019. godine, ponude su dostavili sljedeći ponuđači, i to:

1.TÜV Croatia“ DOO Zagreb, Bani 110, 10010 Buzin (Grad Zagreb), Republika Hrvatska i

2.SGS Beograd“ DOO Beograd, Ul. Jurija Gagarina br. 76, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija.

U zakazanom terminu izvršeno je otvaranje prispjelih ponuda, kojem su prisustvovali ovlašteni predstavnici oba ponuđača, što je i konstatovano Zapisnikom o prijemu i otvaranju ponuda broj: KZ-10/2019-9 od 16.09.2019. godine, koji je prisutnim predstavnicima ponuđača uručen odmah.

Ugovorni organ je i prilikom evaluacije ponuda utvrdio da ponuđač „TÜV Croatia“ DOO Zagreb nije pripremio ponudu u skladu sa zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji, te da je propustio da dostavi potpune dokaze o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti, iz kog razloga je njegova ponuda odbačena u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona.

Kada je riječ o ponudi drugog ponuđača „SGS Beograd“ DOO Beograd, po izvršenoj analizi i ocjeni ponude, ustanovljeno je daje ovaj Ponuđač pripremio ponudu u skladu sa formalnim zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji, te da je dostavio dokumentaciju zahtijevanu tačkama 10.2, 11.2. i 12.2. Tenderske dokumentacije, na osnovu koje je utvrđeno daje kvalifikovan za učešće u predmetom postupkujavne nabavke. Potom je izvršena provjera računske ispravnosti ponude u skladu sa članom 17. stavovi (1) i (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14 i 20/15), pri čemu nisu ustanovljene greške. Shodno navedenom, konstatovano je da je dostavljena ponuda prihvatljiva.

Imajući u vidu sve naprijed pomenuto odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Shodno članu 71. stav (2) Zakona, uz Odluku o dodjeli ugovora se dostavlja i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: KZ-10/2019-10 od 19.09.2019. godine, koji predstavlja sastavni dio ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana po prijemu iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi nutem Ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: