Usluge servisa i verifikacije vaga za ugalj - usluge defektaže i popravke ulazne dinamičke vage na kolosijeku br. 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 23.09.2019. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Kakanj, 20.09.2019. godine

Broj: 02-3-72- /5/19

 

Na osnovu člana 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst-broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i broj U-01 -22653/19-258/31. od 07.08.2019. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije u predmetu Servis i verifikacija vaga za ugalj-Usluge defektaže i popravke ulazne dinamičke vage na kolosijeku br. 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

U Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije u predmetu Servis i verifikacija vaga za ugalj-Usluge defektaže i popravke ulazne dinamičke vage na kolosijeku br. 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po Tenderu broj 2000026909, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-1-2-246-3-382/19 od dana 27.08.2019. godine, kao prihvatljivi ponuđač izabran je

LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar sa cijenom od 5.300,00 KM

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka predmetne javne nabavke.

Član 3.

Obavezuje se Ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente navedene u tački 6.2.2. Tenderske dokumentacije broj 2000026909.

Obrazloženje

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, koji je dana 27.08.2019. godine objavljen na Portalu www.ejn.gov.ba i u „Službenom glasniku BiH" broj 59 od 30.08.2019. godine, ponudu je dostavio jedan ponuđač, i to:

- LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar

 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa je nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, izvršila rangiranje prihvatljive ponude prema kriteriju za izbor najniža cijena, i to:

1. LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar

Na osnovu rezultata utvrđene rang liste, Komisija za javne nabavke ugovornog organa ocijenila je daje prihvatljiva ponuda rangiranog ponuđača LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar sa cijenom ponude od 5.300,00 KM bez PDV-a, a koja je zadovoljila sve postavljene zahtjeve iz tenderske dokumentacije broj: 2000026909.

Napominjemo da, u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, obzirom da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, e-aukcija nije zakazana, nego je postupak okončan u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Iz navedenih razloga, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: