Usluge servisa telefonske centrale

Datum objave: 17.09.2019. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE        

 

 

Broj: 09-14-1535-1/19

Mostar, 02.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 1. stav (2), a u skladu sa članom 87. stav (3), članom 70. stav (1), (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - Usluge održavanja telekomunikacijske opreme, broj 09-14-1535/19 od 30.08.2019. godine i odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi

 

ODLUKU

o direktnom sporazumu

 

I          

Zaključuje se direktni sporazum s ponuđačem Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200078850004, o nabavci usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme.

 

II         

Nabavka iz tačke I ove odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine.

Dostavljena je jedna ponuda ponuđača Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo, predračun br. 00584 od 02.09.2019. godine

 

III       

Ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 450,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 526,50 KM s uračunatim PDV-om.

 

IV        

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za finansijsko - računovodstvene poslove.

 

V         

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na vveb-stranici Ministarstva www.fmeri.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije potrebna je nabavka usluga servisa telefonske centrale, zbog čega je donesena Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisa telefonske centrale - Oznaka i naziv iz JRJN: 50330000-7 - usluge održavanja telekomunikacijske opreme, broj 09-14-1535/19 od 30.08.2019. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije broj: 08-02-85/15 od 16.01.2015. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je ispitivalo tržište, te uputilo poziv za dostavu pismene ponude od ponuđača Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo.

 

Ponuđač Digital line d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Marka Marulića do br. 2, 71000 Sarajevo dostavio je predračun br. 00584 od 02.09.2019. godine. Ukupna cijena ponude je 450,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Naručilac je posebno cijenio činjenice daje izabrani ponuđač dostavio ponudu za sve usluge koje su navedene u pozivu za dostavu ponude, te da je naručilac zadovoljan cijenom i kvalitetom ponuđene usluge.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: