Usluge servisiranja sistema upravljanja u pogonu HE Grabovica

Datum objave: 19.01.2016. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

Sarajevo, 14.01.2016.

Broj: 02-1491-16

 

Na osnovu člana 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 84. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2.012. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD - 22466/15 - 36/2 od 26.08.2015. godine, člana 25., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO- 5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 7. stav (1). tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01- 25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine , na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servis sistema upravljanja u pogonu

HE Grabovica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga servis sistema upravljanja u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica, izabran na osnovu provedenog postupka po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 10202-168/15 je:

Elcom d.o.o. - Tuzla

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi učesniku i time ga ujedno obavijesti o rezultatima analize pristigle ponude u ovom postupku nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-7-2¬140-3-71/15 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 20.10.2015. godine, za nabavku usluga servis sistema upravljanja u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica, ponudu je dostavio slijedeći ponuđač:

1. Elcom d.o.o. - Tuzla   sa cijenom od 14.870,00 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da 1 (jedan) ponuđač ispunjava kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i to:

1. Elcom d.o.o. - Tuzla    sa cijenom od 14.870.00 KM bez PDV-a

odnosno da je kvalificirani ponuđač i da njegova ponuda može biti predmet tehničke ocjene ponuda.

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponude kvalificiranog ponuđača utvrdila da je tehnički prihvatljiva 1 (jedna) ponuda ponuđača:

1. Elcom d.o.o. - Tuzla   sa cijenom od 14.870,00 KM bez PDV-a

odnosno da njegova ponuda može biti predmet ekonomske ocjene ponuda.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon izvršene kvalifikacione i tehničke ocjene pristupila ekonomskom vrednovanju ponude shodno utvrđenom kriteriju «najniža cijena» te je redoslijed - rang lista  sa cijenom od 14.870,00 KM bez PDV-a

Shodno utvrđenom redoslijedu-rang listi, Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica broj: 02-2-83-5262/15 od 19.10.2015. godine, utvrdila da je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda za nabavku usluga servis sistema upravljanja u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice ((Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica ponuda ponuđača EScom d.o.o. Tuzla sa cijenom od 14.870,00 KM bez PDV- a, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u riispczitivu Odluke.

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod izbora najpovoljnijeg ponuđača prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 2alba se podnosi ugovornom organu JP „Elektroprivreda BiH" d.d.- Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica.

 

Dostaviti:

- Ponuđaču

- Službi za komercijalne poslove Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

- a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: