Usluge sječe, izvoza/vuče i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 83 GJ GRMEČ-MIJAČICA Podružnica Šumarija S. Most

Datum objave: 16.09.2019. 14:39 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2019.

Broj:  021-2533-10/19

Dana, 30.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (1) i 69. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke 012-2533-6/19 od 28.08.2019. godine, u postupku javne nabavke br: 021-2533-1/19 od 09.08.2019.godine i na osnovu Zaključka Uprave ŠPD-a  broj: 021-176-88/19 od 29.08.2019.godine , Uprava ŠPD-a  d o n o s i:

                                                                                                                        

O D L U K U

 O DODJELI UGOVORA PONUĐAČU

„MELE COMPANY“d.o.o. Bos.Petrovac

 

I

Dodjeljuje se ugovor ponuđaču „MELE COMPANY“ d.o.o. Bos.Petrovac po ponuđenoj cijeni od  146.699,25  KM, bez PDV, u postupku  javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj: 39/14), pokrenut odlukom broj: 021-2523-1/19 od 09.08.2019.godine, za LOT-4 Usluge sječe-izvoza/vuče i iznosa  drvnih sortimenata u odjelu 83 GJ „GRMEČ- MIJAČICA“ Podružnica „Šumarija“ S. Most“.

 

II

 

Ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor dužan je dostaviti dokumente iz čl. 45.st.(1) tčk.a.-d. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, i to u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. U slučaju nedostavljanja tražene dokumentacije smatrati će se da je ponuđač dao lažnu izjavu iz člana 45. zakona.

 

III

Uz ovu odluku ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke izvršiće se dostavljanje i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u skladu sa čl.71. st.(2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Po okončanju roku za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja odgovarajućeg ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

V

                             

Ova odluka stupa na snagu danom pravosnažnosti iste.

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E:

 

Na osnovu postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj: 39/14), interni br: 021-2533-1/19 od 09.08.2019.godine za LOT-4 Usluge sječe-izvoza/vuče i iznosa  drvnih sortimenata u odjelu 83 GJ „GRMEČ- MIJAČICA“ Podružnica „Šumarija“ S. Most“  proveden je postupak prikupljanja, analize i ocjene ponuda.

U određenom roku za prijem ponuda ugovornom organu pristigla je jedna ponuda upućena od ponuđača  „MELE COMPANY“ d.o.o. Bos.Petrovac sa ponuđenom ukupnom cijenom ponude  146.699,25   KM bez PDV (pl. cijene ŠPD-a).                                                        

Komisija je analizirala pristiglu ponudu te konstatovala sljedeće:

Ponuda upućena od navedenog ponuđača je ocjenjena prihvatljivom po ugovorni organ te u cijelosti ispunjava kriterije iz tenderske dokumentacije.

U cilju realizacije plana proizvodnje ugovornog organa i nesmetanog procesa rada, imenovana Komisija za javne nabavke ŠPD-a dala je preporuku ugovornom organu za donošenje odluke o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču, po cijeni iz ponude.

Cijeneći navedeno, a na preporuku Komisije za javne nabavke ugovorni organ donio je odluku kao u dispozitivu.

 

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku najkasnije 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenja o dodjeli ugovora.Žalba se podnosi naručiocu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.Ponuđač zadržava i druga prava prigovora utvrđena Zakonom o javnoj nabavci BiH.     

 

 

Odjeljenje za  javne nabavke

Mensud Šahinović, dipl.ecc

 

PREDSJEDNIK UPRAVE   

Šerif Kaljiković,dipl.ing.drvne industrije

 

DOSTAVITI:                                                                                                                                                          

1. „MELE COMPANY“d.o.o. Bos.Petrovac

2. Odjeljenje za javne nabavke

3. a/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: