Usluge smještaja readmisiranih osoba (državljani BiH koji se vraćaju u BiH po sporazumu o readmisiji) u Dom za skrb o starim i nemoćnim osobama

Datum objave: 03.03.2021. 14:30 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DiSTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta: 13-000227/21

Broj akta: 01-1-1413EK-020/21

Datum, 23.2.2021. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 8. Zakona ojavnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 66/16), Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda, sa preporukom Komisije, broj: 13-000227/21 od 15.02.2021. godine. Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-161/21 od 18.02.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine broj:06-41 -3-2196-4/20/DD od 16.02.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom postupku po posebnom režimu za neprioritetne usluge za nabavku usluga smještaja readmisiranih osoba (državljani BiH koji se vraćaju u BiH po sporazumu o readmisiji) u dom za skrb o starim i nemoćnim osobama za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je:

Z.U. Dom za stare ,,HUSKIĆ“, Brčko distrikt BiH.

Procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a iznosi   18.854,70 KM.

 

Obrazloženje

Dana 29.01.2021. godine raspisan je Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja readmisiranih osoba (državljani BiH koji se vraćaju u BiH po sporazumu o readmisiji) u dom za skrb o starim i nemoćnim osobama. Komisija za nabavke je započela sa otvaranjem ponuda dana 15.02.2021 .godine i konstatovala daje ponudu dostavio jedan ponuđač Z.U. Dom za stare „HUSKIĆ', Brčko distrikt BiH. Dalje je Komisija izvršila analizu ponude i ustanovila da je ponuđač kvalifikovan i ponuda prihvatljiva. Usluge će se pružati po potrebi u toku 2021. godine. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja će sa ponuđačem zaključiti Ugovor o pružanju usluga kojim će se detaljnije regulisati međusobna prava i obaveze. Ugovorni organ zadržava pravo da dodijeli više ugovora različitim ponuđačima u toku navedenog perioda, a maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti ove nabavke 18.854,70 KM KM bez PDV-a. Na osnovu navedenog, dostavljena je preporuka o izboru ponuđača.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Posebne Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj. 13 000227/21 od 28.01.2021 .godine i Poziva za dostavu ponuda broj: 13-000227/21 od 29.01.2021 godine, specifikacijom usluga i ponudom najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se vršiti na osnovu Odluke o privremenom fmansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine, a po usvajanju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu na organizacionom kodu 22010001, ekonomski kod 613900.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 30 dana od dostavljanja obavještenja o dodjeli ugovora.               

 

 

DOSTAVLJENO:

Pododjeljenju za javne nabavke,

Ponuđačima,

Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pi(^ioj& ' Gradonačelniku,        

Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: