Usluge stalne internetske veze zajamčene brzine i stalne internetske zajamčene brzine između dvije lokacije, wi-fi konekcija i četiri web hosting-a s e-mail adresama

Datum objave: 14.08.2017. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 11.08.2017.

Broj: 04/3-16-9-29/17

Datum: 8.8.2017. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09), članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i članka 9. stavak (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16) ministar d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH

 

I.

Na temelju provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu usluge-stalna internetska veza zajamčene brzine i stalna internetska veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, WI-FI konekcija i četri (4) web hostinga s e-mail adresama s objavom obavijesti na portalu Javnih nabava broj: 730-7-2-28-3-17/17 od 14.7.2017. godine prihvata se preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 04-16-9-29/17 od 4.8.2017. godine da se nakon održane E- aukcije ugovor za nabavu usluge- stalna internetska veza zajamčene brzine i stalna internetska veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, WI-FI konekcija i četri (4) web hostinga s e-mail adresama dodjeli ponuđaču „Telemach" d.o.o. Sarajevo za ponudu u iznosu od 22.100,00 KM bez PDV-a.

 

II.

Ova odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, www.mft.gov.ba.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu stalne internetske veze zajamčene brzine i stalna internetska veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, WI-FI konekcija i četri (4) web hostinga s e-mail adresama za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH broj: 04-16-9-29/17 od 22.6.2017. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 46.153,85 KM bez PDV-a.

Do krajnjeg roka utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji za dostavu ponuda, tj. do 31.7.2017. godine do 12.00 sati pristigle su ponude sljedećih ponuđača:

-  „Telemach" d.o.o. Sarajevo 22.176,00 KM bez PDV-a,

-  „Logosoft" d.o.o. Sarajevo 23.364,00 KM bez PDV-a.

 

Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz tenderske dokumentacije broj: 04/3-16-9-29/17, te je nakon održane E- aukcije sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude utvrđena rang lista ponuđača:

 

R.B.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a (u KM) nakon održane E- aukcije

1.

„Telemach" d.o.o. Sarajevo

22.100,00 KM

2.

„Logosoft" d.o.o. Sarajevo

23.364,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog tijela u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke i to u pismenoj formi i u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: