Usluge stalne internetske veze

Datum objave:22.10.2020. 11:56 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2020.

Broj: 04-16-9-39/20

Datum: 13.10.2020. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge - stalna internetska veza za potrebe

Ministarstva financija i trezora BiH

 

I.

Na temelju provedenog postupka sa objavom obavjesti na portalu Javnih nabava broj: 730-7-2-43-3-37/20 od 18.9.2020. godine prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 04-16-9-39/20 od 13.10.2020. godine da se okvirni sporazum za pružanje usluge - stalna internetska veza za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH, nakon provedene e-aukcije, dodjeli ponuđaču Telemach d.o.o. Sarajevo za ponudu u iznosu od 22.086,00 KM bez PDV-a, a sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

II.

Ova odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, ww\v.inft.gov.ba.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo fmancija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 04/3-16-9-39/20 od 17.9.2020. godine za pružanje usluge -stalna internetska veza za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 22.153,80 KM bez uključenog PDV-a.

Do krajnjeg roka utvrđenog u Zahtjevu za dostavu ponuda, tj. do 8.10.2020. godine do 12.00 sati pristigle su ponude ponuđača: Logosoft d.o.o. Sarajevo i Telemach d.o.o. Sarajevo.

Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz tenderske dokumentacije broj: 04/3-16-9-39/20, te je nakon održane e-aukcije sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude utvrđena rang lista ponudača:

 

RB

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Ponuđen i popust

(%)

Ukupna cijena ponude sa popustom bezPDV-a (u KM)

Ukupna cijena ponude sa popustom

bez PDV-a nakon provedene e-aukcije (u KM)

1

Telemach d.o.o. Sarajevo

22.140,00

-

22.140,00

22.086,00

2

Logosoft d.o.o. Sarajevo

22.140,00

-

22.140,00

22.117,00

 

Prema utvrđenoj rang listi, a sukladno kriteriju najniže cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, najpovoljniji ponuđač u postupku za nabavu usluge - stalna internetska veza za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH je ponuđač Telemach d.o.o. Sarajevo.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog tijela u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke i to u pismenoj formi i u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti