Usluge štampanja i isporuke školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca

Datum objave: 23.09.2019. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA JAJCE

Općinski načelnik

 

Broj: 02-14-7-7014/19

Jajce, 18.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. i 90. Zakona o javnim nabavkama(„Sl.glasnik biH", br. 39/14), člana 110. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce", br. 3/08) u postupku javne nabavke usluga i to nabavka usluga koje se odnose na usluge štampanja i isporuke školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o odabiru ponuđača za vršenje usluga štampanja i isporuke školskih svesaka A5 sa printom

nacionalnih spomenika grada Jajca

 

I

Ovom odlukom Općinski načelnik je nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, a radi prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga koje se odnose na štampanje i isporuku školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca, odlučio o ponuđaču kojem će dodijeliti ugovor.

 

II

Za izvršenje nabavke usluga iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač ,,Print-GS" d.o.o. Travnik. Konačna cijena usluga koje su predmet direktnog sporazuma utvrđena je na osnovu ponude odabranog ponuđača broj 0781/19 i ista sa PDV-om iznosi: 1.521,00 KM (slovima: jednahiljadapetstotinadvadesetjedna konvertibilna marka).

 

III

Ponuđač iz tačke II ove Odluke ocijenjen je kao kvalifikovan, a njegova ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavu ponuda.

 

Obrazloženje

U postupku procjene i vrednovanja ponuda pristiglih u postupku direktnog sporazuma, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge koje se odnose na štampanje i isporuku školskih svesaka A5 sa printom nacionalnih spomenika grada Jajca svoju ponudu dostavio je ,,Print-GS" d.o.o. Travnik. Nakon ocjene zaprimljene ponude ponuđača ,,Print-GS" d.o.o. Travnik komisija za javne nabavke je utvrdila da ista ispunjava uslove iz poziva Općinskog načelnika. Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije i odlučio kao u dispozitivu Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („SI. glasnik BiH", broj 39/14) žalba nije dopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: