Usluge tehničke zaštite ljudi i imovine općine Lukavac

Datum objave: 19.03.2021. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK 

Služba za zajedničke poslove

 

Broj: 10-04-794/21

Lukavac, 11.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 88., člana 70. Stav 1.), 3.) i 6.) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04- 794/21 od 10.03.2021.godine u konkurentnom postupku javne nabavke zastava i grbova, Pomoćnik općinskog načelnika za Službu za zajedničke poslove d o n o s i

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 10-04-794/21 od 10.03.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga tehničke zaštite Ijudi i imovine Općine Lukavac dodjeljuje ponuđaču Agenciji za zaštitu Ijudi i imovine Securitas d.o.o Sarajevo, koji je dostavio ponudu broj: 894/21 od 08.03.2021. godine, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 4.053,94 КМ i rokom plaćanja 60 (šezdeset) dana kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Općina Lukavac je Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-711/21 od 22.02.2021.godine pokrenula konkurentni postupak javne nabavke usluga tehničke zaštite Ijudi i imovine Općine Lukavac. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je 7.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-7-2-2-3-29/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 26.02.2021.godine.

 

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-04-75-2/21 od 02.03.2021.godine, otvorila je ponude i utvrdila sljedeće:

da su u predmetnom postupku primljene tri ponude; da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

da su ponude ponuđača „SOKO BH" doo Bukinje, „Bh Sugurnost" doo Tuzla i Agencija za zaštitu Ijudi Securitas d.o.o. Sarajevo kvalifikovane i potpune, odnosno dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 7.500,00 KM bez PDV-a i da je kriterij za dodijelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa sljedećim potkriterijima:

a)            Cijena   98 %

b)           Rok plaćanja      2 %

Ponuđač Agencija za zaštitu Ijudi Securitas d.o.o. Sarajevo dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom u iznosu od 4.053,94 KM i rokom plaćanja 60 (šezdeset) dana od dana prijema računa i osvojio 100 bodova, te je u odnosu na kriterij za dodijelu ugovora rangiran na prvo mjesto.

Zbog naprijed navedenog odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Lukavac - Služba za zajedničke poslove, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac, a izjavljuje se Uredu za razmatranje žalbi u Mostaru. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: