Usluge za pregled, ispitivanje i atestiranje uređaja i instalacija u objektima na svim lokacijama BHANSA-e na području Republike Srpske

Datum objave: 05.03.2021. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

BHANSA

 

Broj: 1-25-16-4-2371-59/20

Datum: 24.02.2021.godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), članka 20. i 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 63/10), članka 64. stav (1) točka b) i članka 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 1-25-16-4-2371-57/20 od 17.02.2021. godine u postupku javne nabave usluga pregleda, ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme, opreme i instalacija zaštita na radu u objektima BHANSA-e na području Republike Srpske (LOT 2), direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, na osnovu zaključka sa 118. sjednice Uprave Agencije održane dana 22.02.2021.godine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

(LOT 2)

 

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabave broj: 1-25-16-4-2371-57/20 od 17.02.2021. godine i Ugovor za javnu nabavu usluga pregleda, ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme, opreme i instalacija zaštita na radu u objektima BHANSA-e na području Republike Srpske (LOT 2) se dodjeljuje ponuditelju Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka,ul. Vidovdanska broj 43, Banja Luka u iznosu od 7.100,00 KM (bez PDV-a), a nakon održane e-aukcije.

 

Članak 2.

Ponuditelj iz članka 1. se obvezuje da u roku od od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja Obavještenja o rezultatima postupka dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz članka 45. Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz točke 11. Tenderske dokumentacije,br. 1-11-16-4-2371-6/20 od 22.09.2020.god ne starije od tri mjeseca računajući od momenta predaje ponude.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bhansa.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stav (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stav (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga pregleda, ispitivanja i atestiranja protupožarne opreme, opreme i instalacija zaštita na radu u objektima BHANSA-e broj: 1-11-16-4-2371-2/20 od 27.08.2020.godine.

Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 7.000,00 KM.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Obavještenje o nabavi objavljeno je dana 23.09.2020.godine na Portalu javnih nabava sa tenderskom dokumentacijom br. 1-11-16-4-2371-6/20 od 22.09.2020.god, Sažetak Obavještenja o nabavi objavljenje u „Službenom glasniku BiH", broj 59/20, a izmjene i dopune tenderske dokumentacije br. 1-11-16-4-2371-9/20 od 28.09.2020.godine, su objavljene dana 29.09.2020.godine na portalu javnih nabavki.

Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, u propisno zapakovanoj koverti pristigle ponude slijedećih ponuditelja:

LOT 2

  1. Unis Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara d.o.o., Srpskih ratnika 35, Pale
  2. Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt
  3. Institut za građevinarstvo ,,IG",d.o.o. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 92-98 Banja Luka
  4. Javna naučna istraživačka ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Banja Luka,ulica Vidovdanska broj 43, Banja Luka

 

Komisija je u skladu s odredbama ZJN, pristupila otvaranju ponuda o čemu je sačinjen poseban zapisnik koji je u zakonskom roku dostavljen ponuditeljima.

Vrijednost dostavljenih ponuda, pročitanih na otvaranju ponuda je:

Naziv / ime ponuditelja

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

Unis Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara d.o.o.

3.250,00 KM

Energo sistem d.o.o Brčko

7.000,00 KM

Institut za građevinarststvo ,,IG" d.o.o. Banja Luka

7.000,00 KM

Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka

6.762,00 KM

 

Nakon otvaranja ponuda Komisija je nastavila rad na analizi pristiglih ponuda i u tijeku postupka utvrđeno je da je došlo do proceduralne pogreške nastale prilikom rada Komisije za provođenje predmetnog postupka te je Rješenjem Direktora BHANSA-e br. 1-25-16-4­2371-31/20 od 21.12.2020.godine usvojena žalba ponuditelja Energo sistem d.o.o. ul.Dejtonska 141/A Brčko Distrikt i stavljena van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 1-25-16-4-2371-27/20 od 04.12.2020.god. na području Republike Srpske (LOT 2) i Rješenjem Direktora BHANSA-e br.l-25-16-4-2371-31/20 od 21.12.2020.godine je naloženo Komisiji da predmetni postupak vrati na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda iz navedenih razloga.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno Komisija za javnu nabavku je izvršila ponovnu evaluaciju ponuda i utvrdila slijedeće:

 

  • Ponuditelj Institut za građevinarstvo ,,IG" d.o.o. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 92­98 Banja Luka nije odgovorio na Zahtjev za produženje perioda važenja ponude br: 1-25-16­4-2371-35/20 od 07.01.2021.godine, te njegova ponuda nije razmatrana u daljnjem tijeku postupka.

 

  • Ponuditelj Unis Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara d.o.o., Srpskih ratnika 35, Pale je dostavio Suglasnost za produženje roka važenja ponude broj: 1-25-16-4-2371­44/20 od 15.01.2021.godine na osnovu Zahtjeva za produženje perioda važenja ponude od 1-25-16-4-2371-37/20 od 07.01.2021.godine.

 

  • Ponuditelj Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt je dostavio Suglasnost za produženje perioda važenja ponude br. 1-25-16-4-2371-40/20 od 11.01.2021 .godine na osnovu Zahtjeva za produženje perioda važenja ponude od strane BHANSA-e br. 1-25-16-4-2371-34/20 od 07.01.2021.godine.

 

  • Ponuditelj Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 43, Banja Luka je dostavio Suglasnost za produženje roka važenja ponude broj: 1 .-25-16-4-2371-43/20 od 15.01.2021.god, na osnovu Zahtjeva za produženje perioda važenja ponude od strane BHANSA-e br. 1-25-16-4-2371­36/20 od 07.01.2021.godine.

 

Prilikom provjere računske ispravnosti ponude ponuditelja Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka,ulica Vidovdanska broj 43, Banja Luka utvrđene su računske greške, i to u Aneksu 2 - Obrazac za cijenu ponude LOT 2, nakon čega je upućen Zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške br. 1-25-16-4-2371-45/20 od 21.01.2021.godine i dostavljen akt u vezi prihvatanja računske greške br. 1-25-16-4-2371-48 od 26.01.2021.godine. Nakon prihvatanja ispravke računske greške vrijednost ponude navedenog ponuditelja iznosi 7.382,00 KM(bez PDV-a).

 

Prilikom provjere računske ispravnosti ponude ponuditelja Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt utvrđene su računske greške, i to u Aneksu 2 - Obrazac za cijenu ponude LOT 2 , nakon čega je upućen Zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške i dostavljen akt u vezi prihvatanja računske grešaka br. 1-25-16-4- 2371-50/20 od 26.01.2021.godine. Nakon prihvatanja ispravke računske greške vrijednost ponude navedenog ponuditelja iznosi 8.600.00 KM(bez PDV-a).

U daljnjem radu Komisije utvrđeno je slijedeće:

 

 

 

Ponuda Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt je prihvatljiva.

 

 

Vrijednost ponude:

8.600,00 KM (bez PDV-a)

ID:4600038150008-

Energo sistem d.o.o. Brčko

 

 

Ne uživa preferencijalni tretman

Ponuditelj Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt nije dostavio posebnu Izjavu iz koje proističe da potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg što je propisano Tenderskom dokumentacijom br. 1-11-16-4-2371-6/20  od

22.9.2020.godina u točki 23.2. , te ponuda navedenog ponuditelja ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.Navedeni ponuditelj je zaokružio opciju da uživa preferencijalni tretman domaćeg u Obrazcu za dostavljanje ponude- Aneks 3 a nije dostavio pomenutu posebnu Izjavu.

Ponuda Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka,ulica Vidovdanska broj 43, Banja Luka je prihvatljiva.

Vrijednost ponude:

7.382,00 KM (bez PDV-a)

ID:4401020860005- JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske „Banja Luka

Uživa preferencijalni tretman

 

- Iz Ponude UNIS INSTITUT ZA EKOLOGIJU ,ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA d.o.o., Srpskih ratnika 35, Pale je evidentno da je Đorđe Milišić osoba ovlaštena da predstavlja ponuditelja-direktor navedenog Unis Instituta dok je iz Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH, broj: 39/04) i Izjave iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama vidljivo da su pomenute Izjave potpisane od strane Milana Milišića,a za istog nije dostavljena Punomoć od strane Đorđa Milišića kao Direktora, što je neprihvatljivo. Navedena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH, broj: 39/04) i Izjava iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama su potpisane od strane Milana Milišića, dok je iz Aktualnog izvoda iz sudskog registra broj: 061-0-Reg-Z- 20-001079 od 31.08.2020.godine, vidljivo daje u registru suda upisan Miljan Milišić, što je neprihvatljivo, te se iz navedenih razloga, ponuda ponuditelja UNIS INSTITUT ZA EKOLOGIJU ,ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA d.o.o, Srpskih ratnika 35, Pale u skladu sa člankom 68. točka i) Zakona o javnim nabavama(„Službeni glasnik BiH", broj 39/14) odbacuje kao neprihvatljiva jer ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.)

Dana 04.02.2021.godine je upućen Zahtjev za ponovno zakazivanje e aukcije Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine sukladno članku 7. Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) za ponudu ponuditelja Javna naučna ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Banja Luka i ponudu ponuditelja Energo sistem d.o.o. Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt -LOT 2.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je zakazala e -aukciju za navedeni LOT za 15.02.2021.godine.

Nakon završene e-aukcije i preuzetog Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, Komisija je dana 15.02.2021.godine u 14:00 h utvrdila rangu listu ponuditelja:

 

Naziv / ime ponuditelja

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 43, Banja Luka

7.100,00 KM Primjenjen preferencijalni tretman- preferencijalni faktor 30% u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH" broj:34/20).

2.

Energo sistem d.o.o Brčko, Dejtonska 141/A, Brčko Distrikt

5.000,00 KM

 

Najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave usluga pregleda, ispitivanja i atestiranja protupožarneopreme, opreme i instalacija zaštita na radu u objektima BHANSA-e na području Republike Srpske (LOT 2) je Javna naučna istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske",Banja Luka,ul. Vidovdanska broj 43, Banja Luka sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 7.100,00 KM(bez PDV-a).

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

Dostaviti

- Ponuditeljima

- A/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: