Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

Datum objave: 23.09.2019. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Eiektrodistribucija", Sarajevo

 

Sarajevo,

Broj: 03-4-63-52821/2019

 

Na osnovu članova 70., 71., 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 25. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj U-01-22653/19-25/31 od 07.08.2019. godine, donosim

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, sa jednim ponuđačem, broj: KZ-02B/19 „Usluga zbrinjavanja opasnog otpada", kao najpovoljniji ponuđač izabran je:

KEMIS-BH d.o.o. Lukavac

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Eiektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

U postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ- 02B/19"Mjerni instrumenti", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Eiektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-46104/2019 od 20.08.2019. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Eiektrodistribucija" Sarajevo objavio je, dana 21.08.2019. godine, na Portalu "e-Nabavke", Obavještenje o nabavci, broj 1437-7-2-122-3-105/19.

Rok za dostavu ponuda bio je 12.09.2019. godine do 09:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno isti dan u 10:30 sati.

Pozivi za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portal "e-Nabavke" upućeni su sljedećim privrednim subjektima:

1. KEMOKOP d.o.o. Tuzla

2. KEMIS-BH d.o.o. Lukavac

3. GRIOSS d.o.o. Grude

4.RECIKLON d.o.o. Sarajevo

Tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke" preuzelo je 8 (osam) privrednih subjekata. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. KEMIS-BH d.o.o. Lukavac

5.940,00 KM

NE

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.033,00 KM.

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj 03-4-63-46104/2019 od 20.08.2019. godine, izvršilaje otvaranje, pregled i ocjenu pristigle ponude i utvrdila da ista zadovoljava uslove definisane tenderskom dokumentacijom, te je ocijenjena prihvatljivom. Obzirom daje u predmetnom postupku dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, ugovorni organ nije primjenjivao preferencijalni tretman domaćeg, e-aukcija nije provedena, te je Komisija za nabavku predložila izbor ponuđača KEMIS-BH d.o.o. Lukavac, sa ukupnom cijenom ponude od 5.940,00 KM (bez PDV-a).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: