Vanredni servis vozila Škoda Octavia

Datum objave: 23.09.2019. 09:03 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

Broj: 03-12-DŽ.K.-34191 -OPPDS/19

Datum: 12.09.2019. godine.

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (..Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00. 18/02, 30/08 i 1/12 i 15/13), člana 90. Zakona o javnirn nabavkaina („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Procedure o javnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja broj 01-01-S.T.- 7703/19 od 18.02.2019. godine. Pravilnika o postupku direktnog sporazumaZavoda zdravstvenogosiguranja Kantona Sarajevo broj UO/06-1-2-S.K.-13709/17 od 11.04.2017. godine. Odluke o pokretanju broj: 03-12- DŽ.K.-34191 -OPDS/19 od 12.09.2019. godine, V.D. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi:

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude

 

I          

Prihvata se ponuda ponuđača „AC QUATTRO" d.o.o., broj: 1941-002/09/19 od 06.09.2019. godine za nabavku "Vanredni servis vozila'" servisiranje poslovnog automobila Škoda Octavia, broj registarskih tablica J12-T-490 u iznosu od 450,76 KM bez PDV-a, odnosno 527,39 KM sa PDV-om.

 

II

Plaćanje dobavljaču će se izvršiti nakon ispostavljene fakture i pružene usluge u roku do 60 dana od dana dospijeća ispravne fakture.

 

III

Shodno članu 70. stav 6. ZJN, ova odluka će se objaviti na web-stranici Ugovornog organa www.kzzosa.ba , istovremeno sa upućivanjem ponuđaču.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i uz Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke od strane Sektora pravnih poslova, Službe opštih i tehničkih poslova broj: 03-13-34191/19 od 06.09.2019.godine čini sastavni dio dokumentacije o provedenom postupku.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma je pokrenut Odlukom o pokretanju broj: 03-12- DŽ.K.-34191 -OPDS/19 od 12.09.2019. godine.

Na osnovu ukazane potrebe i zaprimljenog Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke od strane Službe opštih i tehničkih poslova Zavoda, pristupilo se pokretanju postupka javne nabavke kako bi se mogao izvršiti vanredni servis vozila - servisiranje poslovnog automobila Škoda Octavia, broj registarskih tablica J12-T-490.

Ponuda ponuđača ,,AC QUATTRO" d.o.o., broj: 1941-002/09/19 od 06.09.2019. godine za nabavku "Vanredni servis vozila" servisiranje poslovnog automobila Skoda Octavia, broj registarskih tabliea J12-T- 490 u iznosu od 450,76 KM bez PDV-a, odnosno 527,39 KM sa PDV-om, ocijenjena je kao prihvatljiva ponuda za Ugovorni organ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: