Vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara

Datum objave: 08.09.2017. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 08.09.2017.

Broj: 17-01 -03- 16-340-29/17

Mostar, 06. 09. 2017. godine

 

 

Temeljem člana 64 , stavka 1 točka a i članka 70. Zakona o javnim nabavama (,,S1. glasnik BiH" broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave u otvorenom postupku javne nabave v d ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet javne nabave „4 (četiri) vatrogasna vozila

sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara"

 

I          

Daje se suglasnost na Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 17 — 03 - 04 - 16 - 340 - 27/17 od 05. 09. 2017. god. i prihvaća Preporuka Povjerenstva, broj: 17 - 03 - 04 - 16 - 340 - 28/17 od 05. 09. 2017. god. za predmet nabava „4 (četiri) vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara" i za najpovoljnijeg ponuditelja odabire se: Konzorcij „M.R.M. export - import" d.o.o. Ljubuški i „Premier Febeco" d.o.o. Mostar (u daljem tekstu Ponuditelj) za ponudenu cijenu od 597.500,00 KM bez PDV - a, odnosno 699.075,00 KM s PDV - om.

 

II        

Ugovor s izabranim ponuditeljem će se zaključiti nakon pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno nakon proteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji izvješćeni o izboru najpovoljnije ponude.

 

III       

Protiv ove Odluke dopušten je priziv Ugovornom tijelu u roku najkasnije od 5 dana nakon zaprimanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Priziv se ulaže Ugovornom tijelu u pisanom obliku, izravno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a sve sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

 

IV        

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Povjerenstvo za javne nabave imenovano Rješenjem br: 17 - 01 - 03 - 16 - 340 - 1/17 od 18. 07. 2017. godine.

 

V         

Ova Odluka će sukladno članku 70. točka 6. Zakona o javnim nabavama, biti objavljena na web- stranici Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K, istovremeno s upućivanjem iste ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stav (2) Zakona o javnim nabavama.

 

VI        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije je donijela Odluku o pokretanju postupka nabave sukladno Odluci o usvajanju plana korištcnja srcdstava poschnc naknadc za zaštitu i spašavanje u 2017. godini („Narodne novinc HNZ", broj 5/17). (J ćlanku i navedene Odluke planirano je provesti Otvoreni postupak za predmet javne nabave „4 (cctiri) vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara". Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave utvrdena je u iznosu od 598.000,00 KM bez PDV-a.

Sukladno članku 64. stavak (1) točka a), kriterij za dodjelu ugovora bio je „ekonomski najpovoljnija ponuda" sa podkriterijima:

1. Cijena ponude 70%       (70 bodova).

2. Rok isporuke 20%         (20 bodova).

3. Operativni troškovi 10%            (10 bodova).

Obavijest o nabavi broj: 424-1-1-3-3-4/17 objavljena na Portalu javnih nabava 21.07.2017. godine i u Službenom glasniku BiH broj: 54/17 od 28. 07. 2017. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 05. 09. 2017. godine do 10:00 sati, a otvaranje ponuda zakazano je za isti dan u 12:00 sati. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije bio je 25. 08. 2017. godine. Na javno nadmetanje prispjela je samo jedna ponuda. Otvaranje prispjele ponude izvršeno je dana 05. 09. 2017. godine s početkom u 12:00 sati, a vrednovanje iste završeno je 05. 09. 2017. godine u 18:00 sati. Otvaranju ponude nazočio je ovlašteni predstavnik ponuditelja „M.R.M. export - import" d.o.o. Ljubuški. Povjerenstvo je konstatiralo daje ponuda urađena sukladno tenderskoj dokumentaciji, te da je ponuditelj uredno popunio dostavljene Obrasce. Ponuditelj je ponudio sljedeće:

1. Ukupna cijena: bez PDV-a 597.50,00 KM, s PDV-om 699.075,00 KM;

2. Rok isporuke je 90 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

3. Udaljenost servisa od sjedišta Ugovornog tijela iznosi 7 km.

4. Ponuda vrijedi 120 dana računajući od isteka roka za dostavu ponuda.

Povjerenstvo konstatira da ponuda „Konzorcij „M.R.M. export - import" d.o.o. Ljubuški i „Premier Febeco" d.o.o. Mostar ispunjava sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom, ponuđena roba je sukladna tehničkoj specifikaciji, ukupno ponudena cijena bez PDV-a je niža od procijenjene vrijednosti.

S obzirom na činjenicu da se radi o samo jednom ponuditelju čiju ponudu je prihvatilo Povjerenstvo, isto je dalo preporuku Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K da se ugovor za nabavu „4 (četiri) vatrogasna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora za opremanje službi zaštite od požara" dodijeli ponuditelju: Konzorcij „M.R.M. export - import" d.o.o. Ljubuški i „Premier Febeco" d.o.o. Mostar kao najpovoljnijem.

Sukladno narečenom, donijeta je Odluka kao u izrijeku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: