Vatrogasno vozilo za potrebe Vatrogasnog društva

Datum objave: 14.01.2016. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

Na osnovu člana 25.,70. i 71.Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik BiH'' broj:39/14),člana 16. i 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda,člana 11.Pravilnika o javnim nabavkama opštine Mrkonjić Grad (''Sl.glasnik opštine'' broj:01/06.) na preporuku Komisije za javne nabavke broj:04-404-48/15. od 09.10.2015. godine u postupku javne nabavke izbor ponuđača za nabavku vatrogasnog vozila za potrebe Vatrogasnog društva Mrkonjić Grad, Načelnik opštine je donio
 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.
Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj:04-404-48/15. od 09.10.2015. godine i Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog vozila za potrebe Vatrogasnog društva Mrkonjić Grad,i dodjeljuje se ponuđaču- 'V.Z.Zaštita'' Banja Luka, ponuda broj:897-10/15,od 05.10.2015. godine kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.
Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom Ponuđaču 'V.Z. Zaštita'' Banja Luka po isteku roka od 15 dana ,računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovovoljnije ponude.

Član 3.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Od jeljenje za društvene d jelatnosti opštine Mrkonjić Grad.

Član 4.
Ova Odluka objaviće se na veb stranici- http://www.mrkonjic-grad.rs.baistovremenom sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 70. Stav b.Zakona o javnim nabavkama.

Član 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke,u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama
 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut j e Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:04-404-48/15. od 03.08.2015. godine.
Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.
Obavještenje o nabavci broj:04-404-48/15.poslato je na objavljivanje dana 19.08.2015. godine ,sažetak obavještenja o nabavci objavljeno u Sl.glasniku BiH broj : 66. od 24.08.2015. godine.
Komisija za javnu nabavku imenovanaje Rješenjem broj:01-404-48/15.od 30.09.2015. dodine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana:09.10.2015. godine Izvještaj o radu Broj:04-404-48/15. od 09.10.2015. godine,Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Broj:04-404-48/15. Od 09.10.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:04-404-48/15. od 09.10.2015. godine,u postupku javne nabavke : Nabavka vatrogasnog vozila za potrebe Vatrogasnog društa Mrkonjić Grad.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u i kojima je utvrđeno sledeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda -2.
- da su blagovremeno zaprimljene -2 ponude,

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda.Na osnovu člana 68.Zakona o javnim nabavkama ponuda ponuđača "MGS GRUPA'' Kraljevica se odbacuje kao neprihvatljiva iz razloga što ne ispunjava uslove i zahtjeve iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije. Naime u postupku j e ocij enjeno da je komisij a u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,podzakonskim aktima,internim aktima i tenderskom dokumentaciom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač 'VZ Zaštita'' Banja Luka najbolje ocijenjen zbog toga što ispunjava sve uslove tražene u tenderskoj dokumentacij i.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba,najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine,putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno,elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu-Opština Mrkonjić Grad,Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1. 70260 Mrkonjić Grad . Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: