Vertikalna signalizacija na području grada Doboja u 2016. godini

Datum objave: 19.01.2016. 10:22 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK    

        

Broj: 02/404-1-7/16

Datum: 08.1.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 143/15 od 5.1.2016. godine, u postupku javne nabavke - Nabavka i ugradnja vertikalne signalizacije na području grada Doboja u 2016. godini., gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 143/15 od 05.1.2016 godine i ugovor za javnu nabavku Nabavka i ugradnja vertikalne signalizacije na području grada Doboja u 2016. godini, dodjeljuje se ponuđaču Timing d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 175/15 od 30.12.2015.godine, za ponuđeni iznos od 11.046,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.opstina-doboj.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06/404-1-737/15 od 22.12.2015. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.815,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-7-1-135-3-153/15 poslano je na objavu na Portal javnih nabavki dana 23.12.2015. godine

Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: BBS Europe,Alcu d.o.o.,Sacom d.o.o.,Telefonija Vidaković d.o.o.,Timing d.o.o., Euroznak d.o.o. Komisija za javne nabavke dostavila je dana 5.1.2016. godine izvještaj o radu broj: 143/15 od 05.1.2016. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 143 od 05.12.2016. godine, u postupku javne nabavke - Nabavka i ugradnja vertikalne signalizacije na području grada Doboja u 2016. godini.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-  da je ukupan broj pristiglih ponuda 3.

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da ponude ponuđača :Timing d.o.o. Tuzla,Sacom d.o.o. Sarajevo i Telefonija Vidaković d.o.o. ispunjavaju kvalifikacione uslove.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najpovoljniji zbog:

Najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Vrijednost ponude (sa PDV- om)

1.

Timing d.o.o. Tuzla

12.923,82 KM

2.

Telefonija Vidaković d.o.o. Doboj

13.586,04KM

3.

Sacom d.o.o. Sarajevo

14.658,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 12.923,82 KM sa uračunatim PDV -om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b. Najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Dostavljeno:

1.Timing d.o.o. Tuzla      

2.Sacom d.o.o. Sarajevo

3.Telefonija Vidaković d.o.o. Doboj        

  

GRADONAČELNIK

Obren Petrović s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: