Vodovodni materijal u toku 2021. godine, lot 1

Datum objave: 22.03.2021. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 19.03.2021.

Broj:02/1-362-69-JN/2021

Datum, 18.03.2021.god.

 

Na osnovu člana 64.stav l.tačka a) kriterij za dodjelu ugovora- ekonomski najpovoljnija ponuda, člana 70. Stavi.,3. I 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br.39/14). Pravilnika o javnim nabavkama JP "Komunalac"d.d. Gradačac i preporuke Komisije za javnu nabavku br. 02/1-362-67-JN/2021, u postupku javne nabavke vodovodnog materijala LOT 1 - nabavka vodovodnog materijala do 2" u toku 2021. godine, direktor Društva je donio

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku br. 02/1-362-67-JN/2021 od 18.03.2021.god. i Ugovor za javnu nabavku vodovodnog materijala LOT-1 nabavka vodovodnog materijala do 2" u toku 2021. godine, dodjeljuje se ponuđaču "Poliko Internacional" d.o.o. Ilidža, ponuda br. 1647/21 od 16.03.2021 .god., za ponuđenu cijenu od 24.304,52 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Poliko Internacional" d.o.o. Ilidža, po isteku 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komunalac.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svi ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/1-362-17-JN/2021 od 04.03.2021 god.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva, podjeljeno na lotove:

LOT-1 Nabavka vodovodnog materijala do 2"

LOT-2 Nabavka vodovodnog materijala preko 2".

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV- a je 38.500,00 KM.

LOT-1 25.000,00 KM

LOT-2 13.500,00 KM

 

Komisija za javnu nabavku je imenovana Odlukom o imenovanju komisije br.02/1-362-18-JN/21 od 04.03.2021.god. 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.03.2021.god. Zapisnik o ocjeni ponuda br. 02/1-362-65-JN/2021 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.02/1-362-67-JN/2021 u postupku nabavke vodovodnog materijala LOT-1 Nabavka vodovodnog materijala do 2" u toku 2021.god.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj prispjelih ponuda - dvije ponude;

- da su blagovremeno zaprimljene - dvije ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da je jedna ponuda ponuđača prihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javnu nabavku, pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda preuzeli i dostavili svoje ponude su "POLIKO - INTERNACIONAL" d.o.o. Ilidža i "VODOSKOK" d.o.o.Tomislavgrad.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju zajedno sa dodatnim pojašnjenjem ponude, nesporno je da je izabrani

Naziv/ime ponuđača                             Ukupan broj bodova

1. "Poliko Internacional" d.o.o. Ilidža     100

 

Izabrani ponuđač na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude je ponuđač "Poliko Internacional" d.o.o. Ilidža, ponuda br. 1647/21 od 16.03.2021.god., za ponuđenu cijenu od 24.304,52 KM bez PDV-a.

iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav 1. Tačka a) kriterij za dodjelu ugovora- ekonomski najpovoljnija ponuda Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te Pravilnika o javni nabavkama JP "Komunalac"d.d. Gradačac, odlučeno je kao u članu dispozitivu. Pouka 0 pravnom lijeku

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: