Vodovodni materijal u toku 2021. godine, lot 2

Datum objave: 22.03.2021. 14:31 / Izvor: Akta.ba, 19.03.2021.

Broj:02/1-362-70-JN/2021

Datum, 18.03.2021.god.

 

Na osnovu člana 64.stav l.tačka a) kriterij za dodjelu ugovora- ekonomski najpovoljnija ponuda, člana 70. Stavi.,3. I 6..Zakona o javnim nabavkama BiH ("SI.glasnik BiH" br.39/14). Pravilnika o javnim nabavkama JP "Komunalac"d.d. Gradačac i preporuke Komisije za javnu nabavku br. 02/1-362-68-JN/202, u postupku javne nabavke vodovodnog materijala LOT 2 - nabavka vodovodnog materijala preko 2" u toku 2021. godine, direktor Društva je donio

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku br. 02/1-362-68-JN/2021 od 18.03.2021 .god. i Ugovor za javnu nabavku vodovodnog materijala LOT-2 nabavka vodovodnog materijala preko 2" u toku 2021. godine, dodjeljuje se ponuđaču "Bihexo" d.o.o. Sarajevo, ponuda br. 32/21 od 15.03.2021.god., za ponuđenu cijenu od 6.867,60 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Bihexo" d.o.o. Sarajevo, po isteku 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komunalac.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svi ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/1-362-17-JN/2021 od 04.03.2021 .god.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva, podjeljeno na lotove:

LOT-1 Nabavka vodovodnog materijala do 2"

LOT-2 Nabavka vodovodnog materijala preko 2".

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV- a je 38.500,00 KM.

LOT-1 25.000,00 KM

LOT-2 13.500,00 KM

 

Komisija za javnu nabavku je imenovana Odlukom o imenovanju komisije br.02/1-362-18-JN/21 od 04.03.2021.god.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.03.2021.god. Zapisnik o ocjeni ponuda br

02/1-362-66-JN/2021 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.02/1-362-68-JN/2021 u

postupku nabavke vodovodnog materijala LOT-2 Nabavka vodovodnog materijala preko 2" u toku 2021.god.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj prispjelih ponuda - tri ponude;

- da su blagovremeno zaprimljene - tri ponude;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da su ponude ponuđača prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javnu

nabavku, pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

 

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda preuzeli i dostavili svoje ponude su "POLIKO - INTERNACIONAL" d.o.o. Ilidža, "BIHEXO"d.o.o. Sarajevo i "VODOSKOK" d.o.o.Tomislavgrad Na,me, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju zajedno sa dodatnim pojašnjenjem ponude, nespomo je da je izabrani

Naziv/ime ponuđača                             Ukupan broj bodova 100,00

1. "Bihexo" d.o.o. Sarajevo   100,00

2. "Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad   89,27

3. "Poliko Internacional" d.o.o. Ilidža   84,65

 

izabrani ponuđač na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude je ponuđač "Bihexo" d o o

Sarajevo, ponuda br, 32/21 od 15.03.2021.god., za ponuđenu cijenu od 6 867 60 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav 1. Tačka a) kriterij za dodjelu ugovora- ekonomski najpovoljnija ponuda Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te Pravilnika o javni nabavkama JP "Komunalac"d.d. Gradačac, odlučeno je kao u članu dispozitivu.

 

Pouka 0 pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: