Vulkanizerske usluge za potrebe službenih vozila

Datum objave: 16.03.2021. 15:58 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA

 

Broj: 01-11 -102-05/21

Sarajevo, 15.03.2021.

 

Na osnovu člana 90. Zakona о javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/15), u skladu sa članom 6. i članom 8. Pravilnika о direktnom sporazumu JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (broj:05-14-803-08/14 od 18.12.2014.godine), direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH donosi

 

ODLUKU

 

O ZAKLJUČENJU DIREKTNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU VULKANIZERSKIH USLUGA

 

1.         Sa dobavljačem „AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo, zaključuje se direktni sporazum za nabavku vulkanizerskih usluga za potrebe službenih vozila Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

 

2.         Direktni sporazum izvršavati će se sukcesivo, ро potrebi ugovornog organa, a plaćanje za pojedinačne izvršene usluge vršiti će se ро osnovu dostavljenog računa/fakture u skladu sa ponudom, do ukupnog iznosa svih faktura od 500,00 KM bez PDV-a (ukupna vrijednost javne nabavke).

 

3.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internet stranici Centra.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Na osnovu Odluke broj: 01-11-102-01-2.9/21 od 02.03.2021.godine o pokretanju postupka javne nabavke za zaključenje direktnog sporazuma za nabavku vulkanizerskih usluga, Komisija za javne nabavke Centra (dalje: Komisija), provela je predmetni postupak u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o direktnom sporazumu.

 

Nakon provedenog ispitivanja tržišta i provjere tržišnih cijena za predmetne usluge, pismeni poziv za dostavu ponuda dostavljen je potencijalnom ponuđaču „AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo.

 

U utvrđenom roku za dostavu ponuda, ponuđač „AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo dostavio je pismenu ponudu broj: 03-11-102-03-2.9/21.

 

Ponuda je blagovremena i označena sa naznakom „original ponuda". Nakon otvaranja ponude Komisija je konstatovala da ponuda sadrži 12 listova dokumenata i da su stranice uvezane.

 

Nakon pregleda ponude konstatovano je da je ponuđač dostavio sve dokaze u skladu sa pozivom za dostavu ponude, te da je ponuda u tom smislu prihvatljiva.

 

Ponuđač је dostavio cijenu za predmetne usluge, kako slijedi

 

Redni broj

Opis usluga

Kol/obim/opseg

Jedinična cijena bez PDV-a

Ukupna cijena po stavki bez PDV-a

1.

Usluge demontaže i montaže guma (po komadu)

1 kom

3,00

3,00

2.

Usluge balansiranja i centriranja guma (po komadu)

1 kom

5,00

5,00

3.

Usluge servisiranja guma (po komadu)

1 kom

5,00

5,00

 

Kako je ponuda ponuđača „AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, a cijena ponude u skladu sa tržišnim cijenama traženih usluga, da su osigurana budžetska sredstva za plaćanje predmetne javne nabavke, te da je Komisija za javne nabavke predložila prihvatanje predmetne ponude, direktor Centra odlučio je kao u dispozitivu.

 

Slijedom navedenog, direktor Centra prihvatio je prijedlog Komisije i odlučio kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: