Vulkanizerske usluge

Datum objave: 24.09.2019. 13:18 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» DOO

Mešc Selimovića bb

79260 Sanski Most

 

Broj: 02-01-68/19

Datum: 20.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14). Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), člana 8. stav 3. i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JKP ..Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, direktor JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, dana 20.09.2019. godine donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma

 

I             

Ovom Odlukom se prihvata ponuda, broj 01/2019 od 19.09.2019. godine i Ugovor o nabavci vulkanizerskih usluga (usluge popravka guma i si.) dodjeljuje se ponuđaču „VULKAN" d.o.o. Sanski Most.

Ukupna vrijednost predmetne nabavke bez PDV-a iznosi 665,00 KM.

 

II            

JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu nabavku, a u skladu sa uslovima definisanim pozivom za dostavu ponuda i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III           

Ova Odluka objaviće se na WEB - stranici ugovornog organa vvwvv.vik-sm.ba.

 

Obrazloženje

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma, broj 02-01-68/19 od 17.09.2019. godine za nabavku vulkanizerskih usluga (usluge popravka guma i si.) upućen je ponuđaču „VULKAN" d.o.o. Sanski Most. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku dostavio svoju ponudu. Ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno je da je cijena ponuđača ..VULKAN" d.o.o. Sanski Most prihvatljiva za naprijed navedenu predmetnu nabavku, te je odlučeno kao u tačci 1 ove Odluke.

 

Direktor

Gradinčić Merima, dipl.ing.hem

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: