Zamjena podova u OŠ Jovan Dučić Kasindo – postavljanje parketa

Datum objave: 19.01.2016. 12:40 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA

N A Č E L N I K O P Š T I N EBroj: 01-404-3/16

Datum: 12.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", 39/14) (Zakon), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Sl. glasnik BiH", 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Istočna Ilidža broj 01-023-14/15 od 03.02.2015. godine, člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 101/04 , 42/05, 118/05 i 98/13), člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12) kao i Zapisnika Komisije broj 01-404-2/16 od 11.01.2016. godine, zamjenik načelnika opštine Istočna Ilidža d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 6-RA-32/16

 

I

Ugovor za javnu nabavku koja se odnosi na izvođenje radova na zamjeni podova u OŠ „Jovan Dučić“ Kasindo, JRJN – 45432113-9 – Postavljanje parketa dodjeljuje se ponuđaču SP "NEŠO" Istočna Ilidža.

 

II

Izbor najpovoljnijeg ponuđača navedenog predmeta nabavke je izvršen postupkom direktnog sporazma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14).

III

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača SP "NEŠO" Istočna Ilidža i opštine Istočna Ilidža će se regulisati posebnim Ugovorom.

 

IV

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici opštine Istočna Ilidža, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj 01-404-201/15 od 28.12.2015. godine, kojom je i imenovana Komisija za provođenje postupka.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, na osnovu procjenjene vrijednosti od 2.550,00 KM bez PDV-a.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj 01-404-202/15 od 28.12.2015. godine, je upućen ponuđaču SP "NEŠO" Istočna Ilidža, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom - prijedlogom cijene broj 01–404-1/16 od 11.01.2016. godine.

Prijedlog cijene ponuđača SP "NEŠO" Istočna Ilidža iznosi 2.998,00 KM.

Ukupna vrijednost ponude iznosi 2.998,00 KM.

Ponuđač nije PDV obveznik.

Način plaćanja: u roku od 7 dana od dana ispostavljanja računa.

Rok izvođenja: 7 dana od dana uvođenja u posao.

Rok trajanja ugovora: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Komisija je jednoglasno donijela odluku da prihvati ponudu ponuđača SP "NEŠO" Istočna Ilidža u vrijednosti od 2.998,00 KM bez PDV-a i predložila Zapisnikom broj 01-404-2/16 od 11.02.2016. godine da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedenog predmeta nabavke.

Na osnovu svega navedenog je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: