Završni građevinski radovi na crkvi Svetog Grigorija Čudotvorca u MZ Sjenina Rijeka

Datum objave: 17.09.2019. 12:47 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-_/19.

 

Datum:_2019.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14). na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 73/19 od 02.09.2019. u postupku javne nabavke - „Izvođenje završnih građevinskih radova na crkvi Svetog Grigorija Čudotvorca u MZ Sjenina Rijeka". gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 73/19 od 02.09.2019. i ugovor za javnu nabavku - „Izvođenje završnih građevinskih radova na crkvi Svetog Grigorija Čudotvorca u MZ Sjenina Rijeka dodjeljuje se ponuđaču „Trgotrans" d.o.o. Doboj iz Doboja. Ponuda broj: 16/19 od 29.8.2019. za ponuđenu cijenu u iznosu od 25.295.00 KM  bez PDV-a.

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana. računajući od dana dostave Odluke i obavještenja o izboru najpovoljnije ponudjača.

 

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na web stranici Grada Doboj - www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-497/19. od 08.08.2019.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.640.00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-72-3-128/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 12.08.2019. a sažetak Obavještenja o nabavci objavljen u Službenom glasniku BiH.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-022-1609/17. od 27.7.2017.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači : „Ekapija" d.o.o, „Amplitudo"d.o.o,"DB mreža"Doboj,BBS Europe,"Gromex","Simpro gradnja" d.o.o. Doboj,"Plosko"d.o.o. Osječani,Udruženje za borbu protiv korupcije"Transparency International"u BiH, „MG Mind"d.o.o."Interart", „Mrkonjić putevi" i „Trgotrans"d.o.o.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 29.08.2019. do 11,00 svoje ponude dostavili su sljedeći ponuđači: „Simprogradnja"d.o.o.Doboj i ,"Trgotrans"d.o.o. Doboj.

Komisija je izvršila otvaranje ponuda dana 29.08.2019. u 12,00 časova, te utvrdila da su sve ponude prihvatljive.

Za predmetnu nabavku tenderskom dokumentacijom predviđena je „E aukcija", koja je održana 2.09.2019. Prema Izvještaju o toku i završetku „E aukcije" od 02.09. 2019. utvrđeno je da ponuđači nisu učestvovali u „E aukciji",odnosno da su ostali kod svojih prvobitno ponuđenih cijena.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene :

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)

1.

„Trgotrans" d.o.o. Doboj

29.595,15 KM

2.

„Simpro gradnja"

29.829,15 KM

 

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene, u iznosu od 29.595,15 KM sa uračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik

Boris Jerinić,s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: