al
Cjelovitim i stručnim rješenjima bioremedijacije do dekontamiranog zemljišta

Ekologija

Cjelovitim i stručnim rješenjima bioremedijacije do dekontamiranog zemljišta

05.06.2018 07:51:41 / Izvor: Akta.ba

KEMIS u Bosni i Hercegovini kupcima svojih usluga i proizvoda nudi cjelovita, stručno svestrana, sigurna i troškovno prihvatljiva rješenja na području upravljanja otpadom i industrijskim čišćenjem. KEMIS u Bosni i Hercegovini će biti u sredinama, gdje su njegova društva, značajni nosilac razvoja, ujedno će sa aktivnim odnosom do okoline doprinositi ka održivom razvoju te tako na najbolji mogući način realizirati svoju društvenu odgovornost.

Partnerske kompanije Kemis BH, d.o.o. i Dekonta, a.s. već dugi niz godina surađuju u polju unapređenja stanja okoliša Bosne I Hercegovine. Rezultat te saradnje je i uspostava prvog Centra za bioremedijaciju kontaminiranog zemljišta.

Centar za bioremedijaciju Lukavac počeo je sa radom u aprilu 2018. godine. Namjena centra je prihvatanje i tretman zemlje/mulja/građevinskog otpada kontaminiranog nafom i naftnim derivatima. Centar posjeduje sve relevante dozvole za rad.

Principi bioremedijacije

Tehnologija bioremedijacije obuhvata tretman otpadne zemlje, sedimenata, građevinskog otpada i kamenja, te mulja kontaminiranog naftnim ugljikovodicima (sva jedinjenja - alifatska, aromatska, mješavine različitih koncentracija) u koncentracijama od 50 do 100 000 mg/kg suhe materije (ovisno od tipa zagađenja, sadržaja aromatskih ugljikovodika, sadržaja teških frakcija, tipa zemlje/sedimenta, sadržaja drugih hemikalija, itd.). Ovaj metod se zasniva na sposobnosti određenih sojeva bakterija da koriste zagađenje prisutno u zemlji kao izvor ugljika i energije za svoj rast. Proces bioremedijacije se može odvijati na dva načina "ex-situ" i "in-situ" (tretman ne saturirane zone).

Primjena "ex-situ" bioremedijacije

"Ex-situ" remedijacija zahtjeva transport kontaminiranog materijala od lokacije do pogona/platforme za bioremedijaciju. Platforma je ploča proširene površine pod nagibom i sa drenažnim sistemom za prikupljanje padavina i vode koja se filtrira iz kontaminirane zemlje. Proces bioremedijacije započinje iskopavanjem, transportom i istovarom kontaminirane zemlje. Dužina procesa je jako ovisna o vremenskim uslovima, obzirom da je optimalna temperatura za rast bakterija između 20 i 30 °C, mada je process aktivan i u širem spektru temperature 10 - 40 °C. Stoga, a takođe oviseći i o koncentraciji zagađenja i tipu zemlje, proces remedijacije obično traje od 6 do 12 mjeseci.

Radovi tokom bioremedijacije kontaminirane zemlje ex-situ načinom

Apliciranje bakterija se izvodi u cilju značajnog povećanja količine specifičnih mikroorganizama, koji koriste organske spojeve; za svaku aplikaciju se priprema biopreparat u biocehtru; apliciranje se vrši periodično; vrši se korištenjem pumpi, crijeva i raspršivača.

Kultivacija zemlje (mješanje) - u cilju osiguranja aerisanosti materijala, odvija se uniformna aplikacija biopreparata, aditiva i vrši se homogenizacija materijala.

Dodavanje đubriva - neorganski nutrijenti se dodaju kao izvor neorganskih spojeva za rast i metabolizam bakterija.

Vlaženje - zemlja se redovno održava vlažnom.

Uzrokovanje tretirane zemlje se izvodi u cilju praćenja procesa biodegradacije i smanjenja zagađenja.

Primjena "in-situ" bioremedijacije

Nesaturirana zona se tretira sa otopinom bakterija koja se injektira u zemlju/stijene korištenjem različitih sistema za injektiranje (injekcioni bunari ili direktno ispuštanje).

Biopreparat se priprema u privremenom/mobilnom biocentru na lokaciji ili fiksnom biocentru (Lukavac). Prije remedijacije, uzimaju se uzorci kontaminirane zemlje i vode, koji se opisuju i analiziraju.

Cjelokupan process remedijacije se monitorira tj. vrši se redovno uzrokovanje (zemlja, voda, kvalitet prizemnog zraka) i analiza.

Za proces in-situ bioremedijacije obično je potrebno više vremena (oko 2 godine) zbog različitih senzonskih vremenskih uslova, ali su zato troškovi manje (nema troškova transporta)

Dostizanje ciljnih vrijednosti tretmana

Ciljne/granične vrijednosti koncentracija su određene Dozvolom za upravljanje otpadom i u skladu sa konačnom lokacijom zbrinjavanja tj. svrhom korištenja materijala nakon remedijacije. Primjer vremenskih okvira dostizanja graničnih koncentracija TPH i PAH biodegradacije dat je u tabeli.

max. ulazna koncentracijaTPH (mg/kg) Očekivano vrijeme remedijacije (broj sezona)

max. izlazna koncentracija TPH (mg/kg)

5,000 2 500
20.000 2 1000
50,000 2 5000

 

max. ulazna koncentracijaTPH PAH (mg/kg) Očekivano vrijeme remedijacije (broj sezona) max. izlazna koncentracija PAH (mg/kg)
1,000 1-2 200
10,000 1-2 2,000

 

 

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Ekologija