al
DSC Sarajevo: Zaštita od požara

Odbrana i sigurnost

DSC Sarajevo: Zaštita od požara

24.05.2019 08:07:44 / Izvor: Akta.ba

S obzirom da se BiH nalazi u tranziciji i da je na putu pristupanju EU, pred nas se postavljaju novi zahtjevi i norme iz oblasti zaštite od požara koji će se morati ispuniti od strane privrednih društava.

Prepoznavši nova kretanja i zahtjeve za usaglašavanje naših propisa sa propisima EU, DSC d.o.o. Sarajevo proširuje svoju ponudu na zaštitu od požara, a sve u cilju zadovoljstva klijenata na prostoru Federacije BiH.

Zaštita od požara je složena i kompleksna oblast koja je na prostorima Bosne i Hercegovine djelatnost od posebnog interesa. Zbog svog statusa ova oblast je definisana zakonima i drugim propisima (pravilnici, upute, odluke, planovi i sl.). Prije nego što pređemo na konkretne obaveze svakog pravnog lica potrebno je nabrojati samo dio tih dokumenata:

 •     Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu
 •     Zakon o gradnji
 •     Zakon o normizaciji
 •     Metodologija izrade procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 •     Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara
 •     Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara
 •     Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu
 •     Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja
 •     Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara
 •     Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri
 •     Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija i dr.

Na osnovu navedenih propisa i pozitivnih evropskih iskustava svaka pravna osoba je dužna izraditi sljedeću dokumentaciju iz oblasti ZOP-a:

 •     Pravilnik zaštite od požara
 •     Elaborat ZOP-a
 •     Procjenu ugroženosti od požara
 •     Plan zaštite od požara po objektima
 •     Plan evakuacije po objektima
 •     Obuku uposlenih iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Pored ovih akata pravna osoba je dužna izvršiti:

 •     Ispitivanje i atestiranje vatrodojavnih sistema
 •     Ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
 •     Ispitivanje i atestiranje gromobranskih instalacija
 •     Ispitivanje i atestiranje PP aparata po objektima
 •     Ispitivanje i atestiranje PP hidranata po objektima
 •     Ispitivanje i atestiranje Panik rasvjete po objektima
 •     Ispitivanje i atestiranje uređaja za zatvaranje PP vrata i PP klapne

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Odbrana i sigurnost