al

Finansije i konsalting

Izašao je novi broj časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 01/20

11.01.2020 09:15:53 / Izvor: Akta.ba

Izašao je novi broj časopisa konsulstantske kući FEB d.d. Sarajevo "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 01/20.

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

1.Mr oec Denis Zukić

Osvrt na izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH”, broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Iako količinski nije bilo mnogo izmjena, svaka od njih je itekako značajna. Najbitnije su svakako izmjene koje se odnose na (ne)priznavanje troška amortizacije imovine uzete pod zakup, tretmana poreza po odbitku na upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, kapitalni dobici i gubici, kao i izmjene koje se odnose na korištenje poticaja po osnovu novoprimljenih radnika.

2.Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Pravni aspekti borbe protiv poreske utaje u Evropskoj uniji

Evropska komisija (EK) objavila je 28. januara 2016. godine nove prijedloge što bi na razini EU-a imale omogućiti usklađeno djelovanje protiv porezne utaje. Očekuje se usklađenost s općim standardima OECD-a iz 2015. godine. U priopćenju Komisije istaknuta je potreba donošenja novih pravila radi usklađivanja poreznih zakona u svih 28 država članica EU, kako bi se omogućilo učinkovitija borba protiv agresivne porezne prakse velikih preduzeća. Ističe se kako novi prijedlozi otvaraju novo poglavlje u borbi za pošteno i učinkovito oporezivanje u EU, što bi istodobno potaknulo privredno-ekonomski rast. Prijedlozi su usmjereni, prvenstveno, na obavezu plaćanja poreza na dobit. Sasvim se jasno može zaključiti da na nivou Evropske unije donose se pravni akti, kojima se nastoji spriječiti porezne utaje, te na koncu izvojevati što poštenije i realnije oporezivanje.

3.Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Reforme porezne politike u zemljama Evropske unije

Veliki broj zemalja EU je u posljednjih nekoliko godina imao je niz značajnih poreznih reformi usmjerenih ka povećanju poreznih prihoda i jačanje privrednih aktivnosti. Najviše stope poreza na dobit kontinuirano se snižavaju, pokušavajući podići konkurentnost i usaglašavanja sa nekim zemljama u razvoju koja su u posljednjim godinama zbog niskih poreznih stopa postali atraktivna područja za investicije. Porezni sistem ima ključnu ulogu u ekonomiji svake države. U svim zemljama EU on je snažno sredstvo za rješavanje ključnih problema. To je još više izraženo zbog jedinstvene monetarne politike koja zemljama članicama ograničava da djeluju u sklopu vlastitih mjera monetarne politike. Struktura poreza i ostalih javnih prihoda se značajno razlikuje, a i u ukupnoj strukturi učešća prihoda prisutne su velike razlike. Zbog toga su sve zemlje opredijeljene na jačanje poreznih uprava kao i velikim investicijama u njihove informacione sisteme. U tom pravcu su pokrenuti veliki projekti u oblasti porezne politike, od kojih je jedan od značajniji FISCALIS 2020 u koji su uključene sve države članice, kao i kandidati i potencijalni kandidati za članstvo.

4.Hajrudun Hadžimehanović

Budžetske politike u Federaciji BiH

Definisanje budžeta podrazumijeva akt planiranja prihoda i rashoda za jedan određen vremenski period. Sa ekonomske tačke gledišta neophodno je istaći ekonomski značaj budžeta, obzirom da u današnjim uslovima budžet aktivno djeluje na ekonomska kretanja, kretanja u privredi i neposredno utiče na pojedine ekonomsko – političke mjere. Ekonomska funkcija, ogleda se u instrumentima koje država u budžetskom periodu planira koristiti za upravljanje ekonomskim tokovima. U principu ekonomska funkcija budžeta dolazi do izražaja kroz alokativnu, redistributivnu i stabilizacionu funkciju budžeta. Alokacijska funkcija budžeta ogleda se isključivo za pravilnu raspodjeli resursa između privatnog i javnog sektora. Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa federalnih organa uprave i drugih korisnika budžeta u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje prava korisnika budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima. Obzirom na opredijeljenost Vlade Federacije BiH za realizaciju strateških ciljeva u oblasti makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti, održivog razvoja, zapošljavanja, socijalne uključenosti i EU integracija, i u narednom periodu preduzimat će se mjere u dijelu fiskalne konsolidacije i smanjenja ograničavanja javne potrošnje na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

5.Jasmin Omeragić

O finansijskim izvještajima za 2019. godinu – nije rano misliti!

Opća je pretpostavka da svaka firma da bi odgovorila svojoj registraciji i postojanju posjeduje bar elementarna stalna sredstva, da ima svoja potraživanja, pa obaveze, kapital, prihode i rashode, te da sve to skupa (i još mnogo toga nespomenutog funkcionira na način da u konačnici daje parametre za izradu finansijskih izvještaja. Da bi se svi parametri poslovanja mogli priznavati, oni moraju ispunjavati minimalne uvjete vjerovatnoće postojanja, pouzdanost vlastitog mjerenja, te naravno moraju na koncu imati i neki rezultat: dobit ili gubitak. Znači, ako nešto u poslovnom smislu već postoji, onda se ono mora, kako u kontinuitetu, tako i na kraju, mjeriti troškovima nabavke, tržišnom vrijednošću, pa vrijednošću očekivanog neto novčanog toka, fer vrijednošću, itd. Finansijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima firma internim i eksternim korisnicima daje vrlo važne i za njih opredjeljujuće inpute o rezultatima svojih transakcija. Podaci iz ovih izvještaja konzumentu će pružiti informativnu podršku u procjeni poslovanja firme, bilo da se radi o internim ili eksternim korisnicima tih informacija.

6.Mr oec Elman Nadžaković

Prevare: prilika, motiv i opravdanje

Nezakonite i neovlaštene radnje, koje su okarakterizirane kao namjerne, nazivaju se prevarama i neovlaštenim aktivnostima, odnosno obmanama ili kriminalnim radnjama. U terminologiji, pojam prevara se obično upotrebljava da opiše više nezakonitih aktivnosti i prekršaja kao što su prevare, nelegalno prisvajanje imovine, nepoštovanje općih akata banke, remećenje poslovnih procedura ili padovi sistema, neizvršenja obrade poslovnih transakcija, neadekvatno upravljanje procesima i odnosima sa trećim licima i dobavljačima, radnje koje preduzima eksterno lice koje uključuju pronevjere, nelegalno prisvajanje imovine ili povredu zakonskih propisa, gubitak ili oštećenje fizičke imovine, podmićivanje,falsificiranje i sl. Često spominjani slučaj prevare ogledala u lažnom finansijskom izvještavanju i lažnom računovodstvu. Pored ovakvih slučajeva, koji se često spominju, brojne su druge aktivnosti koje se ubrajaju u prevare. Neke od takvih aktivnosti su krađe od strane zaposlenih radnika do neproduktivnog ponašanja. Vrlo često se neproduktivno ponašanje  ne ubraja u prevare, pa se tretira kao pitanje radne efikasnosti. U ovakvim slučajevima treba uvidjeti razliku između namjere i slučajne greške. Ovakve situacije mogu dovesti do poteškoća prilikom istraživanja ovakvih slučajeva.

7.Dr. sc. Jozo Piljić

Izbor računovodstvenih politika

Upravljanje poduzećem je prije svega upravljanje informacijama, odnosno donošenje poslovnih odluka usmjerenih na realizaciju postavljenih ciljeva poslovne politike poduzeća. Svoje interese vlasnik može zaštititi ako ima informacije o aktivnostima poduzeća i njihovim efektima. Navedeno se postiže pripremanjem i prezentacijom financijskih izvještaja za koje su nadležni i odgovorni menadžeri poduzeća. Odabrane računovodstvene politike opredjeljuju sadržaj računovodstvenih informacija u financijskim izvještajima.  Putem financijskih izvještaja menadžeri polažu račun pred vlasnicima poduzeća o ukupnim postignućima u određenom periodu (profitabilnosti, financijskom položaju, novčanim tokovima itd.) koje su u tom periodu generirale različite aktivnosti poduzeća. Za oblikovanje financijskih izvještaja kojima se daje odgovarajuća slika o poduzeću menadžerima stoje na raspolaganju računovodstvene politike. Izborom računovodstvenih politika uvažavajući Međunarodne računovodstvene standarde/Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MRS/MSFI), utječe se na filtriranje računovodstvenih informacija i davanje one slike o poduzeću koja bi imala najbolji odjek u javnosti. Koliki je značaj izbor računovodstvenih politika između ostalog govori i činjenica da u poslovnoj praksi poduzeća na razvijenim tržištima kapitala neke računovodstvene politike su dobile status strategija financijskog izvještavanja i mogu se pronaći pod slijedećim nazivima: upravljanje dobitkom ili “earnings management”, strategija velikog kupanja ili “big bath”, vanbilančno financiranje ili “off-balance sheet financing” i dr.

8.Mr oec Inela Karić- Zvekić

Računovodstvene politike vs promjene računovodstvenih procjena i greške

Promjene u knjigovodstvenim evidencijama poslovnih subjekata su normalna pojava. Ne postoji kompanija koja nekada nije morala mijenjati neke pozicije u svojim knjigovodstvenim evidencijama ili finansijskim izvještajima. Nekada te izmjene mogu biti jednostavne, nekada složene, a često računovođama značajno komplikovane. Da bi se znalo adekvatno postupiti pri nastanku nekih od spomenutih događaja, neophodno je prije svega, razumjeti suštinu događaja i razliku između istih. Kroz MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške propisani su kriteriji za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika, računovodstveni postupak i objavljivanje promjena računovodstvenih politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka, upravo iz razloga da bi se obezbijedila uporedivost finansijskih izvještaja kroz periode i u odnosu na finansijske izvještaje drugih pravnih lica, te da bi se poboljšala relevantnost i pouzdanost finansijskih izvještaja poslovnih subjekta.

9.Mr oec Emina Imamović

Pojedinačni angažman interne revizije u osiguravajućim društvima u FBiH

“Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.“ Hijerarhijski odgovara za rad odboru za reviziju, administrativno upravi društva. Specifičnost poslovanja osiguravajućih društava „diktira“ specifičan pristup interne revizije. Kako interna revizija ima savjetodavnu funkciju, interne revizore ne treba posmatrati kao „inspekciju“ već kao osobe koje doprinose ostvarenju ciljeva kroz poboljšanje organizacije društva. Ove osobe treba da imaju moralne kvalitete, da budu dovoljno stručni kako bi posao obavljali objektivno. Njihovi izvještaji moraju biti jasni i koncizni, a date preporuke konstruktivne, bazirane na konkretnim argumentima. Interni revizori se moraju neprestano educirati i praktično usavršavati, da bi bila postignuta svrha njihovog postojanja.

10.Mr Irma Muhović

Prolongiran rok za izmirenje glavnog duga i otpis zateznih kamata na javne prihode

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode sa početkom novog desetljeća ponovo je pretrpio izmjene i to u dijelu koji se odnosi na produženje roka za izmirenje glavnog duga i to do 31.12.2020. godine. Naime, u „Službenim novinama FBiH“, broj 99/19 od 31.12.2019. godine objavljene su Izmjene Zakona o stopi zatezne kamate na javne prihode. Izmjene se odnose na produženje roka za uplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda i otpisa zateznih kamata po tom osnovu. Posljednje izmjene Zakona, a koje su stupile na snagu 31.12.2019. godine, precizirale su da se porezni dužnik može izmirenjem glavnog duga do 31.12.2020. godine osloboditi obaveze plaćanja kamate. A za one koji su do 05.05.2019. godine izmirili svoj dug, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50% otpisati će se u cjelokupnom iznosu. Ovo bi svakako trebalo biti podsticaj poreznim obveznicima da svoje obaveze po osnovu javnih prihoda izmiruju što je prije moguće.

11.Goran Peštović

Plaćanje članarine Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Osnovni akt koji reguliše obavezu plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH je Zakon o vanjskotrgovinskoj komori BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/01 i 72/13). Zakonom se uređuju pitanja koja se odnose na status, članstvo, nadležnosti i sastav komore, način izbora i nadležnosti njenih organa, sudova pri komori, finansiranja i druga pitanja koja su od značaja za njen rad i funkcionisanje.

12.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Specifičnosti korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije BiH

Jedan od značajnih ciljeva kod donošenja Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH bio je uvođenje korporativnih pravila i korporativnog upravljanja u javnim preduzećima kako bi se na taj način  postiglo poboljšanje u tri segmenta:upravljanju i rukovođenju, strateškom i tekućem planiranju i segmentu kontrole poslovanja javnih preduzeća. Važan dio tranzicije svih, pa tako i javnih preduzeća u Federaciji BiH svakako je bio i još uvijek je uspostavljanje mjera za uvođenje, a zatim i unaprjeđenje korporativnog upravljanja. Na osnovu navedenog, korporativno upravljanje u javnim preduzećima podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države (ili drugog nivoa vlasti) kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja u cilju transparentnosti njihovog rada i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća. Razlog za uspostavljanje korporativnog upravljanja i izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima jeste omogućavanje učešća javnih preduzeća  u tržišnoj utakmici sa ciljem  racionalizacije u javnom sektoru i podizanja produktivnosti.

13.Emsud Muhadžić

Manjinski dioničari i njihova zaštita

Mehanizmi zaštite manjinskih dioničara se mogu razvrstati prema različitim kriterijima, počev od vrste pravnog akta kojim se normira pravna zaštita. Normirana, prava manjinskih dioničara, predstavljaju dominantan modus uspostavljanja ravnoteže između prava manjine i većine u kompanijskom pravu. Načelno se manjinskim dioničarima pruža posebna zaštita, radi uspostavljanja kohabitacije divergentnih interesa i prava različitih kategorija dioničara, imajući u vidu da autonomna (kompanijska) regulativa u slučaju postojanja koncentriranog vlasništva, ne osigurava dovoljnu zaštitu prava manjinskih dioničara. Ključne pravne oblasti koje neposredno ili posredno reguliraju prava manjinskih dioničara su kompanijsko pravo, pravo vrijednosnih papira, pravo preuzimanja, propisi kojima se regulira poslovanje berze ili knjigovodstveno i finansijsko poslovanje društva i stečaj. Zaštita prava se sprovodi dobrovoljno kada obuhvata poštovanje i slobodu vršenja prava manjinskih dioničara, a pravi domašaj regulative i efikasnosti pravnih institucija se aktivira u fazi kršenja prava. Subjekti koji sprovode i štite prava manjinskih dioničara su regulatori tržišta, sudovi, kao i učesnici na tržištu (dioničari, dionička društva i investicijska društva).

14.Mr sci. Samra Gabeljić

Uloga marke proizvoda u postizanju konkurentske prednosti preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine

Marka proizvoda omogućava preduzećima da iskažu svoj identitet, prepoznatljiv potrošačima, te da svoje proizvode učine prepoznatljivim i različitim od konkurentskih. Sa druge strane, marka proizvodima kupcima omogućava sigurnost pri kupovini, povjerenje u kvalitet proizvoda, emotivnu sliku, obećanje, doživljeno iskustvo, imidž. Kreiranje marke proizvoda za potrošača znači dodanu vrijednost. Odluka o kupovini je često vođena povjerenjem u marku proizvoda, više nego cijenom, jer kupac zna šta kupuje, na osnovu već stečenog iskustva pri kupovini. Zbog navedenih činjenica značajna prehrambena preduzeća ulažu u marku proizvoda, istu razvijaju, promovišu, na taj način dajući vrijednost proizvodima koje nude na tržištu. Razvoju marke proizvoda doprinosi i tradicija proizvodnje, iskustvo u proizvodnji, očuvanje kvaliteta, poboljšanje istog, odnos sa potrošačima, te kontinuirano ulaganje u moderne tehnologije i marketing.

15.Bernard Iljazović

Sustav besplatne pravne pomoći u Federaciji BiH

Sustav besplatne pravne pomoći uspostavljen je u svim državama članicama Europske unije. No, nacionalna zakonodavstva država članica u području pružanja besplatne pravne pomoći razlikuju se u pogledu opsega pravne pomoći koja se pruža korisnicima i uvjetima korištenja, s tim da je cilj svih država članica osigurati efikasan pristup pravdi cjelokupnom građanstvu. Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičke osobe na pravedno suđenje i jednak pristup pravdi pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud), organima uprave i drugim organima Bosne i Hercegovine, a čiji troškovi u cijelosti ili djelomično padaju na teret budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Osim nacionalnog zakonodavstva u Europskoj uniji je omogućeno i pravo na pravnu pomoć izvan zemlje boravišta, a koje je utvrđeno Europskim sporazumom o dostavljanju molbi za pravnu pomoć (1977g.). Iz njega proizlazi da svaki pojedinac koji ima boravište na teritoriji jedne od zemalja potpisnica, a koji želi predati zahtjev za pravnu pomoć u građanskim, privrednim ili upravnim postupcima na teritoriji druge države potpisnice može predati zahtjev u zemlji u kojoj boravi,  s tim da je obaveza te zemlje da zahtjev proslijedi onoj državi u kojoj se pravo ostvaruje.

16.Mr.sc. Kenan Spahić

Presuda Ustavnog suda Federacije BiH –ponovno otvarvanje mogućnosti istovremenog primanja penzije i plaće iz radnog odnosa

Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu U-36/18, kojom je utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, je ukazano da Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ne smije primjenjivati neustavnu odredbu na način da vrši obustave isplate penzija u slučaju stjecanja statusa osiguranika, obzirom da je članom  40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95 i 37/03) propisano da se usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u “Službenim novinama Federacije BiH”.

17.Džana Kadribegović         

Zakon o vijeću zaposlenika – obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i poslodavca

Jedan od temeljnih propisa nakon osamostaljenja Bosne i Hercegovine  još  krajem 1999. godine, donesen je Zakon o radu. Ovim zakonom dat je osnov za donošenje i ostalih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Propisano je, naime, da se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika uređuju zakonom.  S tim u vezi, donesen je Zakon o vijeću zaposlenika i objavljen  u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 38/04. Ovim zakonom  osigurano je učešće zaposlenika u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na poslovnu politiku poslodavca kao i pitanja  organizovanja i statusa tijela koje će pružati zaštitu u ostvarivanju prava i interesa zaposlenika.

18.Safeta Lukačević

Stres i produktivnost

Vrlo često možemo čuti da je uzrok nekog fizičkog ili psihičkog stanja stres. Šta je to stres i kako ga možemo definisati? Stres je podražaj koji se javlja kao reakcija na određena iskustva, koja mogu biti dobra ili loša. Stres može uticati na sve aspekte vašeg života, uključujući i emocije, ponašanje, sposobnost razmišljanja i fizičko zdravlje. Ni jedan dio tijela nije imun. No, zato se ljudi nose sa stresom drugačije i simptomi se mogu razlikovati i biti nejasni. Dugotrajni stres može izazvati razne ozbiljne posljedice. Osim što utiče na produktivnost radnika, stres uveliko utiče i na poslovni rezultat organizacije. Jedan od najvećih problema s kojim se organizacije susreću je veza između radne produktivnosti i stresa. Za očekivati je kako će zaposlenici izloženi stresu imati znatno umanjenu produktivnost u odnosu na one koji se ne nalaze pod uticajima faktora koji mogu prouzročiti stres. Iz te činjenice važno je proučiti što su to faktori stresa i na koji način oni utiču na zaposlenike.

Porezna uprava-Javni poziv

20. Savjetodavni servis

21. Saopštenja za primjenu propisa

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting