al
Novi broj ZIPS časopisa

Štampa i izdavaštvo

Novi broj ZIPS časopisa

11.03.2020 11:57:26 / Izvor: Akta.ba

ZIPS u broju 1424, mart 2020. godine, donosi

POREZ NA DOBIT – Utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH
– komparacija sličnosti i razlika u sistemu poreza na dobit –
Važeći (pod)sistemi oporezivanja dobiti u FBiH, RS i BD su u značajnoj mjeri NEusaglašeni, tako da smo još daleko od željene harmonizacije propisa u ovoj oblasti. Po mnogim pitanjima, razlike između propisa tri samostalna i neovisna porezna prostora u BiH su vremenom postale još izraženije. Zajednička obaveza svih obveznika poreza na dobit u BiH jeste obaveza podnošenja Godišnje prijave poreza na dobit za 2019. godinu najkasnije do 31. 3. 2020. godine, te da u istom roku plate obračunati godišnji porez na dobit
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

POREZ NA DOHODAK – Prijavljivanje poreza na dohodak za 2019. godinu
I pored mnogih pokušaja da se tokom protekle godine donese novi Zakon o porezu na dohodak, to se nije desilo, tako da će se i podnošenje prijava poreza na dohodak za 2019. godinu „odvijati“ po dosadašnjem „scenariju“. To podrazumijeva da se sintetički ostvareni oporezivi dohodak rezidentnih fizičkih lica po svim propisanim osnovama prijavljuje i Poreznoj upravi Federacije BiH podnosi na obrascu GPD-1051, dok nerezidentna fizička lica na istoj prijavi iskazuju samo dohodak koji je ostvaren u Federaciji BiH. Međutim, s ciljem utvrđivanja tačnog iznosa poreza na dohodak za proteklu godinu, potrebno je preduzeti niz aktivnosti i mjera u cilju blagovremenosti i zakonitosti ustanovljenja pravilne porezne osnovice
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

REVIZIJA – Treba li revizija kažnjavati?
Neki modeli revizije predviđaju mogućnost kažnjavanja odgovornih lica u institucijama, prevashodno rukovodilaca i javnih računovođa, ukoliko nisu, na primjer, utrošili određena sredstva namjenski, u skladu sa važećim propisima. Međutim, to se uvijek radi u jednom sudskom (ili kvazisudskom) postupku, uz poštivanje svih načela koja prate sudski postupak, uz obavezno poštivanje prava osumnjičenog. Notorna je činjenica da je veliki broj konvencija i drugih međunarodnih akata direktno inkorporiran u ustave u BiH i da one garantuju visok nivo zaštite ljudskih prava, posebno u oblasti zaštite prava u sudskom postupku
Piše: Jasmin PILICA, zamjenik generalnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH

DEVIZNO POSLOVANJE – Osnovna rješenja u postojećim propisima i najavljene izmjene Zakona o deviznom poslovanju
Već devet godina u Federaciji Bosne i Hercegovine u primjeni je novelirani Zakon o deviznom poslovanju koji je, zajedno sa setom podzakonskih akata, odrazio zahtjev Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da se oblast deviznog poslovanja približi legislativi Evropske unije, posebno u pravcu liberalizacije tekućih i kapitalnih transakcija sa inostranstvom. Ovim propisima su, uglavnom, harmonizovani propisi o deviznom poslovanju na nivou Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da je istoimeni Zakon ranije donesen u Republici Srpskoj. Tokom primjene Zakona uočena je potreba da se on dogradi sa novim rješenjima koja je nametnula praksa, kao i da se uskladi sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. U vezi s tim, Vlada FBiH je utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju koji je usvojen na Zastupničkom domu i koji bi se, nakon usvajanja na Domu naroda, trebao uputiti na javnu raspravu i konačno usvajanje
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

JAVNE NABAVKE – Neosnovana žalba u postupku nabavke usluga (slučaj iz prakse)
Ugovorni organ je proveo otvoreni postupak javne nabavke usluga: „nabavka usluga servisa i popravke motornih vozila“, koji je objavlјen na Portalu javnih nabavki. U navedenom postupku, ugovorni organ je donio Odluku o poništenju postupka nabavke protiv koje je jedan od ponuđača (žalitelj) izjavio žalbu.
Ugovorni organ je utvrdio da je žalba neosnovana, te je istu, zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom postupka i svojim izjašnjenjem, u skladu sa članom 100. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) proslijedio nadležnom Uredu za razmatranje žalbi
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

CARINE I CARINSKI PROPISI – Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do kraja 2020. godine
Vijeće ministara BiH je izvršilo privremenu suspenziju i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba u 2020. godini s ciljem podsticanja domaće privrede, zadržavanja postojećih radnih mjesta i povećavanja zapošljavanja, te pomoći domaćim kompanijama da povećaju konkurentnost na tržištu
Piše: Nermin JUSIĆ, dipl. oec.

ZAŠTITA OD KLEVETE – Odgovornost za klevetu
Pravna zaštita od klevete u Federaciji BiH do 1999. godine bila je normirana kao krivičnopravna. Odredbom čl. 213. Krivičnog zakona FBiH kleveta je bila propisana kao krivično djelo sa zaprijećenom novčanom ili kaznom zatvora. Krivičnopravna zaštita od klevete pokazala je izraženu stegu slobodi izražavanja. S obzirom na poslijeratni sve veći uticaj međunarodnog i prava pojedinih europskih zemalja na domaće pravo, a time i na slobodu izražavanja, to se odlukama OHR-a željelo kleveti oduzeti obilježje krivičnog djela (dekriminalizacija) i pravnu zaštitu od klevete osigurati u građanskopravnom sudskom postupku. To je bila samo kockica u mozaiku zadataka demokratizacije BH društva iniciranih od međunarodne zajednice.
S tim u vezi u novembru 2002. godine Visoki predstavnik za BiH je donio odluku o proglašenju Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, koji je u istovjetnom tekstu 2003. godine usvojio Parlamentu Federacije BiH. Donošenje zakona, pored ostalog, bilo je potaknuto širinom i dometom slobode izražavanja kao jednim od temeljnih prava i sloboda kako je normirano Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PARNIČNI POSTUPAK – Dokazivanje i teret dokazivanja u parničnom postupku
Uputa strankama je da od najranije faze parničnog postupka pravilno pravno kvalificiraju spor, da identifikuju odlučne činjenice, da ukažu na odlučne činjenice koje se ne trebaju dokazivati, te da za sporne odlučne činjenice izaberu najpodobnije dokazno sredstvo koje će uvjeriti sud da su istinite. Pri tome moraju voditi računa dokazivanje kojih činjenica pada na njihov teret ovisno od procesne uloge u kojoj se nalaze i da kroz žalbeni postupak eventualno preispituju da li je sud pravilno odlučivao o istim tim pitanjima kroz vođenje parničnog postupka i kroz samo odlučivanje. Dobra priprema za raspravljanje značiće i uspješno i efikasno učestvovanje u parničnom postupku i na taj način ostvariće se i svojevrstan utjecaj na odluku o predmetu spora
Piše: Nives ABDAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK – Naplata potraživanja u izvršnom postupku

Da bi povjerilac od dužnika naplatio novčano potraživanje sudskim putem mora posjedovati izvršnu ili vjerodostojnu ispravu. Osim ove osnovne pretpostavke bez koje nema ni prinudnog izvršenja, moraju biti ispunjene i druge pretpostavke o kojima tražilac izvršenja treba voditi računa već prilikom podnošenja prijedloga za izvršenje kako bi efikasno i uspješno ostvario svrhu izvršenja
Piše: Samra AKOVA, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Pravo na odbitak ulaznog poreza za izvoz dobara
– Projektovanje stambeno-poslovnog kompleksa – momenat nastanka porezne obaveze
– Odbitni PDV u slučaju zaprimanja neispravne fakture
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 – Poreski tretman uvezene gratis robe sa stanovišta odbitka ulaznog i obračuna izlaznog PDV-a
– Isporuka dobara na ime donacije plaćenih od donatora iz inostranstva
– Poreski tretman usluga izvođenja radova u Republici Hrvatskoj
– Ulazni PDV za nabavku garažnog prostora koji je prenamijenjen u poslovni prostor
– Ulazni PDV za troškove službenih putovanja
Dejan RAKIĆ, advokat

– Adaptacija poslovno-stambenog objekta – odbitni PDV etažnih vlasnika poslovnih prostorija
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Doprinosi  –
– Osnovice za obračun doprinosa za trgovca pojedinca
(Broj: 04-02-4-542/20 od 23. 1. 2020. godine)
– Osnovice za obračun doprinosa zaposlenih kod nerezidentnog poslodavca
(Broj: 04-02-4-10578/19 od 6. 1. 2020. godine)
Pripremila: E. J. 

POREZ NA DOBIT
– Porez po odbitku za inostrane obrazovne usluge izvršene u Federaciji BiH
– Zakup poslovnog prostora od fizičkog lica i troškovi komunalnih usluga
– Oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku

POREZ NA DOHODAK
– Lični odbitak i porezna kartica kada zaposlenik ima više poslodavaca

POREZ NA IMOVINU
– Oporezivanje izdavanja poslovnog prostora u zakup

FINANSIJE
– Utvrđivanje visine isplate prijevoza na posao i s posla

FISKALIZACIJA
– Otpis robe zbog oštećenja ili isteklog roka trajanja – pitanje fiskalizacije

DEVIZNO POSLOVANJE
– Namirenje dugovanja i potraživanja između rezidenta i nerezidenta
Fuad BALTA, dipl. ecc 

RAČUNOVODSTVO
– Rokovi za čuvanje knjigovodstvenih evidencija i dokumenata
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Status nabavke kada sve pojedinačne ponude premašuju osigurana sredstva ugovornog organa
– Opredjeljenje glavnog ugovarača o načinu plaćanja podugovaraču
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Razrješenje članova nadzornog odbora zbog isteka mandata
– Prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirima između povezanih lica
– Momenat imenovanja direktora od nadležnog organa društva je mjerodavan za preuzimanje i obavljanje poslova

USTANOVE
– Uslovi za osnivanje ustanove za socijalnu zaštitu
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
– Pojmovi radnog staža, penzijskog staža i staža osiguranja
(Broj: 03-34-2-132-1/od 13. 2. 2020. godine)
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za rad i zapošljavanje –
– Vrijeme pripravnosti za rad i visina naknade za vrijeme pripravnosti
(Broj: 03-34/11-2318/19 AG od 25. 9. 2019. godine)
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
– Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva
(Broj: 03-34/11-2697/19 IK od 25. 10. 2019. godine)
– Način uručenja platne liste radniku
(Broj: 03-34/11-2726/19 IK od 30. 10. 2019. godine)
Ismira KALKAN, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Prekovremeni rad i minimalan broj zaposlenih radnika
– Mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne dužnosti
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Preraspored radnika za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Ismira KALKAN, dipl. pravnik

PIO/MIO FBIH
– Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i PIO profesionalnih vojnih lica
– Sticanje uslova za starosnu penziju
– Izračun penzije za određivanje ličnih bodova osiguranika
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

NAKNADA ŠTETE
– Dokazivanje činjenica medicinskim vještačenjem u postupku zaštite od mobinga

IZVRŠNI POSTUPAK
– Uslovi za odgodu ročišta i preuzimanje u posjed pokretnosti
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
– Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u svjetlu odluke Ustavnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNO PRAVO
– Vlasnička tužba radi povrata u posjed nekretnina, Član 121. stav 1. Zakona o stvarnim pravima u vezi sa članom 123. stav 1. i 126. ZPP
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 25 0 P 043026 18 Rev od 14. 2. 2020. godine) 

EKSPROPRIJACIJA
– Odlučivanje o visini naknade za eksproprisane nekretnine kada ne postoji odluka o oduzimanju nekretnina, Član 146. Zakona o vanparničnom postupku FBiH
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 V 187391 16 Gž od 9. 11. 2017. godine)

RADNO PRAVO
– Mobing na radnom mjestu, Član 4. Zakona o zabrani diskriminacije
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 044231 19 Rev od 21. 11. 2019. godine)
– Sporazum o zabrani konkurencije poslodavcu, Član 169. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18)
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 72 0 Rs 066438 19 Rsž od 4. 2. 2020. godine)
– Naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora, Član 88. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18)
(Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 78 0 Rs 030821 19 Rsž od 4. 2. 2020. godine)

PRIVREDNO PRAVO
– Rok za pobijanje odluke skupštine privrednog društva, Član 346 Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, izmjena 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 04/08, ispravka 88/08, ispravka 7/09, 69/10 8 75/13)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 204799 19 Rev od 6. 2. 2020. godine)

POREZI
– Zakonska hipoteka, Član 50. stav 1. Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 10 0 U 002088 14 Uvp od 15. 3. 2018. godine)

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
– Zabilježba spora, Član 2. Zakona o zemljišnim knjigama
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 01 0 Dn 012572 17 Gž od 1. 2. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Dosuđivanje zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka, Član 177. stav 1. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 146539 14 Rsž od 14. 11. 2017. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Štampa i izdavaštvo