al
Projektovanje je mješavina umijeća i znanosti

Građevina

Projektovanje je mješavina umijeća i znanosti

04.07.2019 13:06:24 / Izvor: Akta.ba

"... Projektovanje je mješavina umijeća i znanosti koju kombinira iskusni inženjerski intuitivni osjećaj za ponašanje konstrukcija sa zdravim znanjima načela statike, dinamike, mehanike materijala i proračuna konstrukcija da bi se polučila sigurna i ekonomična konstrukcija koja će služiti namijenjenoj svrsi..." C.G. Salmon, J.E Johnson, Steel Structures - Design and Behavior, 1980.

Projekti se izrađuju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i posebnim propisima, te pravilima struke. Projekti moraju sadržavati sve propisane dijelove te moraju biti izrađeni tako da se, ovisno o namjeni i razini razrade, ispunjava njihova svrha.

Projekti se razvrstavaju prema namjeni i razini razrade

•          Idejni projekt izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom i po potrebi prethodno izrađenim idejnim rješenjima. Idejni projekt izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, prostornim planom i drugim propisima donesenim na temelju Zakona.

•          Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

•          Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt se izrađuje za građenje građevina 1. skupine te u slučaju u kojem su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o izradi glavnog projekta ili kada su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

Projekti, odnosno njihovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s obzirom na građevinu za koju su izrađeni.

U obnovi građevina primjenjuju se različiti postupci – rekonstrukcija, konzervacija, restauracija, sanacija, a odabir najprikladnijega poseban je teorijski i praktični problem.

U građevinarstvu se često mijenjaju pojmovi adaptacije, rekonstrukcije, restauracije... . Rekonstrukcijom se smatraju različiti zahvati na postojećim zgradama, kao što su adaptacija, pregradnja, dogradnja, nadogradnja, modernizacija i sl.

U ovoj oblasti Euroing pruža usluge za sve faze dokumentacije, počevši od idejnih, glavnih i izvedbenih projekata pa do infrastrukturnih projekata.

Pokrivaju sve dijelove procesa projektovanja, kao i pribavljanje dokumentacije neophodne za dobivanje građevinske dozvole.

Euroing d.o.o. ima potrebna ovlaštenja za rad kako na nivou kantona tako i na nivou Federacije BiH.

OVLAŠTENJA I RJEŠENJA

    1. Kantonalno ovlaštenje za projektovanje, nadzor i reviziju projektne dokumentacije

    2. Ovlaštenje za provođenje Energetskih pregleda i Energetsko Certificiranje složenih objekata (Modul 1 i Modul 2) za prostor FbiH

    3. Rješenje za obavljanje Stručnih poslova iz oblasti Zaštite od požara i to:

    a. Izrada procjene ugroženosti lokacije od požara,

    b. Izrada plana zaštite od požara iz člana 21. stav 3. i član 22. i 45. Zakona,

    c. Izrada elaborata zaštite od požara iz člana 31. stav 3. i člana 32. stav 2. Zakona,

    d. Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,

    e. Izrada općih akata zaštite od požara,

    f. Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,

    g. Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za objekte.

    4. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Poljoprivredu, Vodoprivredu i Šumarstvo, za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za manje složene vodne objekte propisane u grupi "B" Pravilnika

    5. Ovlaštenje za izradu konstruktivnih dijelova projektne dokumentacije za nivo FBiH izdat od strane Federalnog Ministarstva za Prostorno Uređenje i Građenje.

    6. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Energiju, Rudarstvo i Industriju za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanje isprava

    7. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Energiju, Rudarstvo i Industriju, za obavljanje provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara

    8. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti Zaštite na radu, u skladu sa članom 1. – 10. Pravilnika o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ( Službene novine SRBiH 2/91)

    9. Ovlaštenje Kantonalne Uprave Civilne Zaštite za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara a na osnovu člana 128. stav 4, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH 64/09).

    Osim navedenog Euroing d.o.o posjeduje i certifikat ISO 9001:2000 za projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Građevina