al
Uz Euroing ispravno funkcioniranje sistema zaštite od požara

Odbrana i sigurnost

Uz Euroing ispravno funkcioniranje sistema zaštite od požara

16.12.2017 11:13:54 / Izvor: Akta.ba

Euroing d.o.o. posjeduje rješenje Federalnog Ministarstva za prostorno uređenje i građenje za obavljanje Stručnih poslova iz oblasti Zaštite od požara prema Zakonu o požaru i vatrogastvu (Službene Novine FBiH 64/09) i to za slijedeće poslove:

  • Izrada procjene ugroženosti lokacije od požara,
  • Izrada plana zaštite od požara iz člana 21. stav 3. i član 22. i 45. Zakona,
  • Izrada elaborata zaštite od požara iz člana 31. stav 3. i člana 32. stav 2. Zakona,
  • Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
  • Izrada općih akata zaštite od požara,
  • Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
  • Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za objekte.

Zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji BiH koji je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03 i 22/06), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju i funkcioniraju u okviru tog sistema, a vrši se na način predviđen zakonom.

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara i okoliša.

Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za Federaciju BiH, kanton, grad i općinu, a ostvaruje se na način predviđen zakonom, podzakonskim propisima donešenim na osnovu ovog zakona i međunarodnim tehničkim normativima i standardima koji važe u Bosni i Hercegovini, a koji se odnose na mjere zaštite od požara predviđene zakonom.

Nitko nema pravo da svojim materijalnim dobrima i svojim postupcima, neprovođenjem mjera zaštite od požara propisanih zakonom i drugim propisima, dovodi u opasnost od požara tuđi život, zdravlje i materijalna dobra.

Svako fizičko lice ima pravo na zaštitu svog života i zdravlja od požara koja se osigurava u skladu sa zakonom i drugim propisima.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Odbrana i sigurnost