Prodaja gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima u Novom Travniku

Izvor: Oslobođenje, 13.03.2014.

OPĆINA NOVI TRAVNIK

 

Načelnik Općine Novi Travnik, na osnovu člana I Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za prodaju gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima u Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik, broj 08-31-1463/13 od 30.12.2013. god. ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik", broj: 7/13) i Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj (sada državnoj) svojini ("Službeni list SRBiH", broj: 28/79), oglašava

 

PRODAJU

GRADSKOG BAZENA SA ZEMLJIŠTEM I PRATEĆIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU

I POSJEDU OPĆINE NOVI TRAVNIK, PUTEM PRIBAVLJANJA PISANIH PONUDA

 

Član 1.

 

Oglašava se prodaja gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik, sa dijelom 1/1, pribavljanjem pisanih ponuda i to:

 

• Gradski bazen sa zemljištem i pratećim objektima u Novom Travniku, ulica Rudera Boškovića bb, izgrađen na zemljištu označenom kao: k.č. broj: 1164/2, zv. "igralište", kuća zgrada, bazen, ostalo neplodno zemljište, ukupne površine 4.035,00 m2, upisana u zk.ul. 50, K.O. Kasapovići, po novom premjeru identična k.p. broj: 704/3, zv. "igralište", kuća i zgrada u površini 596 m2, bazen u površini 1.002 m2 i ostalo neplodno zemljište u površini 2.437 m2, upisano u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik, u naravi gradski bazen sa zemljištem i pratećim objektima u ulici Rudera Boškovića bb u Novom Travniku.

 

- Početna cijena zemljišta iznosi 25,00 KM/m2

- Početna cijena izgrađenog objekta - bazena iznosi 100,00 KM/m2

- Početna cijena ostalih izgrađenih (pratećih) objekata iznosi 400,00 KM/m2

 

Član 2.

 

Gradski bazen sa zemljištem i pratećim objektima je knjižen u katastru Općine Novi Travnik kao posjednik Općina Novi Travnik sa dijelom 1/1, u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Travnik kao vlasnik upisana je Općina Novi Travnik sa dijelom 1/1, a nakon kupovine od najpovoljnijeg ponuđača knjižit će se kao posjed i vlasništvo kupca.

 

Član 3.

 

Prodaja gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima putem pribavljanja pisanih ponuda objavit će se u jednom dnevnom listu u BiH, na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik i službenoj web stranici Općine Novi Travnik, a rok za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova u BiH.

 

Član 4.

 

Pravo učešća na javnoj prodaji, putem pisanih ponuda imaju sva fizička i pravna lica koja uplate 10% garantovanog pologa od početne cijene nepokretnosti, a garantovani polog iznosi 39.952,50 KM, za koju se prijavljuju na žiro-račun Općine Novi Travnik, otvoren kod Intesa Sanpaolo Bank d.d. broj: 1549995000429981 - budžet Općine Novi Travnik, vrsta prihoda: 722131, općina: 065, poziv na broj: 19000209.

 

Dokaz o uplati garantovanog pologa predaje se Komisiji na dan otvaranja ponuda.

 

Učesniku/učesnicima koji uspiju u javnoj prodaji garantovani polog će se uračunati u ukupno postignutu cijenu, a onima koji u javnoj prodaji ne uspiju, garantovani polog bit će vraćen odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon otvaranja pisanih ponuda.

 

Član 5.

 

Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najvišu cijenu za kupovinu predmetne nepokretnosti.

 

Član 6.

 

Učesnik/učesnici koji uspiju u javnoj prodaji, obavezni su u roku od 8 (osam) dana po obavljenom odabiru, zaključiti sa Općinom Novi Travnik notarski obrađen ugovor o kupoprodaji, te uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu nekretninu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji, nakon čega će biti izvršen prenos prava vlasništva i posjeda, te uvođenje u posjed predmetne nekretnine.

 

Ako učesnik/učesnici koji uspiju u javnoj prodaji, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana zaključenja nadmetanja, ne potpišu kupoprodajni ugovor, smatrat će se da su odustali od kupovine, te u tom slučaju garantovani polog od 10% zadržava se u korist Općine Novi Travnik.

 

Kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje.

 

Član 7.

 

Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prenosa vlasništva snosi kupac.

 

Budući kupac mora zadržati postojeću djelatnost kojom se bavi gradski bazen (sa pratećim sadržajima).

 

Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obaveza riješit će se ugovorom o kupoprodaji.

 

Član 8.

 

Otvaranje pisanih ponuda će se održati u zgradi Općine Novi Travnik, u sali za sjednice Općinskog vijeća.

 

O vremenu otvaranja pisanih ponuda svi prijavljeni ponuđači bit će obaviješteni pisanim putem (pozivom) od Komisije.

 

Član 9.

 

Javnu prodaju će provesti Komisija imenovana od načelnika Općine Novi Travnik.

 

Član 10.

 

Općina Novi Travnik zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje nepokretnosti neposredno prije samog otvaranja ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

Član 11.

 

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom prodajom, te o nepokretnosjima koje su predmet javne prodaje, zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Službe za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar Općine Novi Travnik, kancelarija broj 8.1 sprat Općine, ili na kontakt-telefon: 030 795 616, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

 

Novi Travnik, 11.3.2014. godine

Broj: 01-31-379/14         

 

NAČELNIK

REFIK LENDO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: