Prodaja Robne kuće Vema sa pripadajućim zemljištem u Visokom

Izvor: Oslobođenje, 21.03.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 11. i člana 19. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao vlasnika državnog kapitala u pravnom subjektu "Velepromet-maloprodaja" d.o.o. Visoko, u funkciji Skupštine društva, broj: 02-19-3073/14 od 7.2.2014. godine i Odluke o prodaji u postupku male privatizacije Robne kuće "Vema" Visoko, dijela imovine privrednog društva "Velepromet-maloprodaja" d.o.o. Visoko, broj: 02-19-4942/14 od 5.3.2014. godine i Odluke Nadzornog odbora privrednog društva "Velepromet-maloprodaja" d.o.o. Visoko o utvrđivanju predmeta, metode i početne cijene prodaje u maloj privatizaciji imovine Društva, broj: NO 24/14 od 3.3.2014. godine, Agencija za privatizaeiju Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV BR. 52

za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC): „Velepromet-maloprodaja" d.o.o. Visoko

IDB: 4218211360003 

R. br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje

Početna cijena KM

Depozit KM

Naknada za ućešće KM

1.

040200591

ROBNA KUĆA „VEMA" sa pripadajućim zemljištem. Objekat je izgraden i pušten u funkciju 1982. godine. Prema Prospektu Prodavca, objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest etaža ukupne površine 8.838 m\ od čega je 6.500 m2 prodajnog i skladišnog prostora. Oko objekta je izgrađen parking-prostor površine 5.390 m2, sve izgradeno na k.č. 1694/1 Zk uložak br. 5910. U toku i poslije rata, objekat je pretrpio znatna materijalna oštećenja, međutim, njegovi vitalni elementi nisu ugroženi, što je potvrdeno i stručnim atestima.

3.664.638,00

100.000,00

100,00

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 10 do 15 sati, Visoko, Branilaca 19. Plaćanje se vrši 100 % u novcu (gotovinskim sredstvima).

Napomena: Na predmetu prodaje. na osnovu zahtjeva za doregistraciju zakonske hipoteke br. 10-4-01-15-5-381 07 Z.M. od 7.5.2007. godine uknjižena je zakonska hipoteka na nekretninama poreznog obveznika - dužnika „Velepromet-maloprodaja,, d.o.o. Visoko radi osiguranja potraživanja u iznosu od 1.799.004,87 KM u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Nakon uplaćene kupoprodajne cijene, Prodavac preuzima obavezu brisanja hipoteke.

Na osnovu pravosnažnog rješenja Općinske službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Visoko, br. 06/5-31-5-29/02 od 11.11.2002. godine, uknjiženo pravo služnosti prolaza i prilaza pješke u k.k. ul. 994 K.O. Visoko u dužini od 50 m i širine 3 m preko parcele 1694/1 kao poslužnog dobra, a u korist parcele 93 kao povlasnog dobra.

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zenićko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana 21.4.2014. godine sa poćetkom u 11 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita ili dostavom bankarske garancije. Garancija izdata na ime depozita mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju Zenićko-dobojskog kantona i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanje prijave.

Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000014670 kod IK Banke dd Zenica, najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije/dražbe. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice ili bankarskom garancijom, mora se dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16 sati 14.4.2014. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-121 ili pisano na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb, Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu ,„,Oslo- bođenje,, Sarajevo 21.3.2014. godine, te na Intemetu (www.apf.com.ba). 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: