Prodaja Osmougane hale sa pripadajućim zemljištem u Zenici

Izvor: eKapija.ba, 13.05.2014.

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 079/14 - NO od 27.03.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju „Osmougane hale“ sa pripadajućim zemljištem

 

Naziv predmeta:   „Osmougana hala“ sa pripadajućim zemljištem

Šifra predmeta:   11000302

 

Prodavac: Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

 

Kratak opis predmeta:  Osmougana hala se nalazi u poslovnoj zoni Zenica I, koja je neposredno povezana sa željezničkom i putnom mrežom što čini efikasnim transport sirovina i proizvoda korisnika zone, a pristup istoj je preko „Kapije III“ iz ulice Moše Pijade, koja je direktno povezana sa GGM Zenice. Površina hale je 443 m²  sa pripadajućim zemljištem površine  680 m², visina iste je 9,5 m, a ispod cijelog objekta se nalazi i podrumska prostorija. Zidana je od šljako betonskih elemenata, pokrivena čeličnom konstrukcijom sa pokrovom od trapeznog lima, a podovi su betonska ploča. Do objekta su postavljene instalacije za vodovod i kanalizaciju, elektro instalacije jake i slabe struje, te mašinske instalacije. Objekat je upisan u ZK uložak broj 4083, broj: 043-0-NAR-14-001 834 od 11.03.2014. godine, broj parcele 944, katastarska općina: SP_Zenica.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

1. Cijena  .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 184.744,00 KM. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu.

 

2. Zapošljavanje  ......................................................................................350 bodova ili 35%

Zapošljavanje jednog zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

 

3. Investicije  .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 10.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Dodatno investiranje neće biti vrednovano.

Za izvršenja obaveza iz ovog Ugovora Kupac će Prodavcu dostaviti bankarsku garanciju koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Prodavca, na iznos od 35% ponuđenih investicija, te izdata od banke prihvatljive Prodavcu.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

–  posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/04);

–  posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 18.474,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 185,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 28.05.2014. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

 

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 03.06.2014. godine u 10:00 sati.

 

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Nevena Vokić,   tel. 033 586 251

Odgovorna osoba u preduzeću: Hajrudin Mehić, tel. 032 209 219

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: