(MNE) Prodaja zemljišta, objekata (K.O. Ulcinjsko Polje), tehnološke opreme, građevinske mehanizacije, transportnih sredstava i kancelarijske opreme

Izvor: eKapija.ba, 05.06.2014.

Stečajni upravnik Solane„Bajo Sekulic" AD u stečaju Ulcinj, saglasno članu 80. Zakona o insolventnostl privrednih društava i na osnovu Odluke stečajnog upravnika od 31.05.2014.g. oglašava

 

JAVNU PRODAJU

CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA SOLANE„BAJO SEKULIĆ" AD u stečaju Ulcinj

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je imovina kako slijedi

 

A) Nepokretna imovina

- Zemljište, objekti za upotrebnu vodu, zgrade u industriji i rudarstvu,poslovne zgrade u privredi, elektroenergetski objekti, objekti gasovoda, kanali, sve locirano u Opštini Ulcinj i obimom prava kako je bliže opisano u LN - prepis br. 182. KO Ulcinjsko Polje, parcele br. 30,358,359,360,361,362,363,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,410 u ukupnoj površini P = 14.524.051 m2.

 

B) Pokretna imovina

- oprema koju čine: tehnološka oprema, građevinska mehanizacija, transportna sredstva, kancelarijska oprema po spisku iz popisa movine stečajnog dužnika.

 

2) POČETNA CIJENA

Početna cijena za prodaju Imovine opisane u tačkl 1. iznosi 190.000.000,00 eura (slovima: stodevedesetmilkmaeura).

 

3) USLOVI PRODAJE

Javna prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika, održaće se prikupljanjem pismenih ponuda koje pristignu, najdalje do 27.06.2014.g. do 11,00 časova, u pisarnicu Privrednog suda u Podgorici, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA u st.br.77/05 „Solana Ulcinj", kada će se, u Privrednom sudu u Podgorici, u prisustvu svih zainteresovanih ponuđača, obaviti javno otvaranje ponuda.

 

Stečajni upravnik će u narednom roku do 10 dana donijeti odluku o najboljem ponuđaču i proglasite ga kupcem, a u roku od narednih 30 dana, od utvrđivanja najboljeg ponuđača, najbolji ponuđač - kupac, mora zaključiti, sa stečajnim upravnikom, ugovor o kupoprodaji, a u daljem roku od 10 dana, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos depozita. Javno nadmetanje, radi prodaje Imovine stečajnog dužnika, izvršiće se javnim prikupljanjem pismenih ponuda, Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domača i strana, pravna i fizička lica, koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju, u iznosu od 1% od početne cijene, na žiro radin stečajnog dužnika br.510-56300-17 kod CKB AD Podgorica ili prilože garanciju poslovne banke na naznačenu vrijednost, neopozivu i naplativu na prvi poziv. Dokaz o uplati depozita ili bankarska garancija se mora staviti na uvid prije početka otvaranja koverata sa ponudama. Bankarska garancija će se prihvatiti tek nakon utvrđivanja njene validnosti od strane poslovne banke prodavca - stečajnog dužnika. Predmet prodaje je cjelokupna imovina dužnika opisana u tački 1., i neće se smatrati valjanom ponuda ona ponuda koja se odnosi samo na kupovinu pojedinih dijelova imovine.

 

Imovina se prodaje u vidjenom stanju, pravnom i faktičkom, bez prava na bilo kakvu reklamaciju.

Ponuda učesnika javnog nadmetanja mora da sadrži:

-Najmanje početnu cijenu

- Imovina će se prodati onom ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu.

 

Imovina će se prodati za slučaj da na javno nadmetanje pristupi makar jedan učesnik koji zadovolji uslove utvrđene ovim oglasom, a učesnik za koga stečajni upravnik utvrdi da je dao najpovoljniju ponudu u svim uslovlma i elementima oglasa proglasiće se kupcem.

 

Troškovi poreza, taksi i svi drugi troškovi vezani za prodaju, uknjižbu i prenos imovine, u cjelosti padaju na teret kupca. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim ponuđačima u roku od deset (10) dana, od dana donošenja odluke o prodaji imovine, a depozit kupca (Izabranog ponuđača) se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko kupac (izabrani ponuđač) ne zaključi ugovor, u oglasom ostavljenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Stečajni upravnik može prekinuti postupak prodaje, u svakoj fazi postupka, bez ikakvih posljedica ili obaveza prema bilo kom od učesnika u postupku.

 

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje imovine koja je predmet prodaje i uvid u Elaborat o procjeni Imovine stečajnog dužnika, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom, a uz prisustvo ovlasćenog lica stečajnog dužnika. Objavljivanjem ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja i u Službenom listu Crne Gore, istovremeno obavještavam sve povjerioce i druga zainteresovana lica o namjeri, sa uslovlma i terminom, planirane prodaje predmetne imovine. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 00382 69 348 777 ili mail: osa2000@t-com.me

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: