Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine u svrhu izgradnje turističkog naselja - Smrekovica II

Izvor: eKapija.ba, 08.06.2014. 12:00

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinsko vijeće

Komisija za provođenje konkursa za

dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

 

Broj: 04/1-3-31- 1052 /14

 

Na osnovu člana 45. i 46. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ("Službene novine FBiH", broj 25/03 i 67/05), člana 5. i 8. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik općine Breza", broj 3/04) i Odluke Općinskog vijeća Breza o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na trajno korištenje ("Službeni glasnik općine Breza", broj 6/14), Konkursna komisija, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta

državne svojine u svrhu  izgradnje turističkog naselja - Smrekovica II,

putem pribavljanja pismenih ponuda

 

1. PREDMET KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini na korištenje radi izgradnje turističkog naselja, a prema Regulacionom planu „Smrekovica II" i to:

- k.č.br. 556/2 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 7320 m2,

- k.č.br. 483 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 4800 m2,

- k.č.br. 557/1 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 29870 m2,

- k.č.br. 489/1 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 12000 m2,

- k.č.br. 485 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 2100 m2,

- k.č.br. 484/1 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 920 m2,

- k.č.br. 484/3 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 350 m2,

- k.č.br. 484/2 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 1320 m2,

- k.č.br. 558/1 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 3324 m2,

- k.č.br. 558/2 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 3126 m2 i

- k.č.br. 558/3 k.o. Smrekovica (s.p.), u površini od 2000 m2

 

upisano u zk.ul.br. 767 k.o. Smrekovica (s.p.), što odgovara k.č.br. 727/1 k.o. Sutješćica (n.p.), u površini od 67.130 m2,

koje se nalazi u Brezi, na kojem je planirana izgradnja: a) Sportsko-rekreacionog centra koji sadrži:

- dva dvojna objekta sa osam apartmana,

- objekat društvene infrastrukture sa pratećim prostorima uz sportske terene

• trgovinom

• ugostiteljskim sadržajima

• tribinama

- trim stazu,

- dječije igralište,

- četiri teniska terena i

- teren za odbojku.

 

b) Slobodnostojećih objekata za individualno stanovanje na 86 parcela veličine 320 m2, gabarita 8 x 8 m, maksimalne spratnosti P +1,

 

c) Stambenih objekata apartmanskog tipa na 12 parcela površine 238 m2, sa slobodnostojećim objektima gabarita 4x7 m, spratnosti P + galerija.

 

Ukupna neto korisna površina objekata je: 16.692,22 m2.

 

2. NAKNADA:

Početna naknada za dodjeljeno građevinsko zemljište iznosi 2,10 KM/m2 dodjeljenog zemljišta, a početna naknada iz osnova prirodnih pogodnosti - renta iznosi 6,00 KM/m2 korisne površine objekta koji će se graditi.

U slučaju da dođe do povećanja korisne površine objekata, naknada iz osnova prirodnih pogodnosti se plaća po ponuđenoj cijeni iz Javnog konkursa, koja će biti obračunata u rješenju o odobrenju za građenje.

 

3. PODACI O OBJEKTIMA

Na pomenutoj parceli prema Regulacionom planu „Smrekovica II" ( „Službeni glasnik općine Breza", broj, 4/14) gradiće se objekti prema urbanističko-tehničkim uslovima za korištenje zemljišta i izgranju objekata.

 

4. OBAVEZE INVESTITORA

Budući investitor koji je stekao pravo građenja po ovom Javnom konkursu dužan je obezbjediti izvedbeni projekat.

 

Investitor je dužan o svom trošku izvršiti pripremanje, opremanje i uređenje građevinskog zemljišta, što podrazumjeva:

- izgradnju saobraćajne,

- vodovodne,

- kanalizacione i

- elektro mreže za turističko naselje, a u skladu sa planiranim rješenjima datim u Regulacionom planu „Smrekovica II".

 

Investitor je obavezan da izgradi o svom trošku 50% pristupne saobraćajnice do predmetne lokacije.

Sa predmetne lokacije investitor je dužan izvršiti uklanjanje svih ostataka od prethodnog naselja.

Izgradnji objekta i infrastrukture budući investitor može pristupiti nakon izrade detaljnih geoloških, geimehaničkih i inžinjersko-geoloških istraživanja, odnosno nakon izrade projekata sanacije klizišta.

Investitor je obavezan da izvrši sanaciju postojećeg klizišta o svom trošku.

 

Investitor gubi pravo korištenja građevinskog zemljišta radi građenja stečenog putem Javnog knkursa u slijedećim slučajevima:

- ako u roku od godinu dana po pravosnažnosti rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta radi građenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje i

- ako u roku od 1 godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežen dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

 

5. PRAVO UČEŠĆA, USLOVI, SADRŽAJ I NAČIN KONKURISANJA

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica uz obavezu uplate kaucije od 10% od utvrđene početne naknade za dodjeljeno zemljište, koja iznosi 24.112,63 KM .

Utvrdjeni iznos kaucije uplatiti na transakcijski račun Budžeta općine Breza broj: 3389002211034209 , sa naznakom za kauciju po Konkursu i dokaz o uplati priložiti uz prijavu na Konkurs.

Pravo prvenstva na javnom konkursu imat će podnosilac prijave čije ponuđene cijene rente i zemljišta po 1m2 budu davale najveću ukupnu cijenu naknada.

Ako dva ili više kandidata ponude istu cijenu, pravo prvenstva imat će podnosilac prijave koji ponudi kraći rok izgradnje.

Rok za podnošenje pismene ponude na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, učesnik konkursa dužan je priložiti:

- firmu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti ili fotokopiju lične karte za fizička lica,

- referens listu u prethodne tri godine,

- rok u kojem se planira izgradnja objekta,

- visina ponude i

- dokaz o uplati kaucije.

 

Prijava na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili neposredno putem pisarnice Općine Breza na adresu Općina Breza, ul.Bogumilska br.1. Komisija za provođenje konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta sa naznakom " NE OTVARAJ - za konkursnu komisiju".

 

6. OSTALE ODREDBE

Neće se uzeti u razmatranje prijave učesnika javnog konkursa koji naknadu za dodjeljeno zemljište i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti - rentu ponude u visini početne cijene.

Da bi se izvršila punovažna dodjela putem pribavljanja pismenih ponuda, moraju biti dostavljene najmanje dvije punovažne ponude.

Ukoliko učesnik javnopg konkursa čija je ponuda za tu lokaciju utvrdjena kao najpovoljnija odustane od ponude, konkurs za tu lokaciju će se ponoviti, a uplaćeni iznos kaucije neće se vratiti.

Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodjeljeno neizgradjeno gradsko gradjevinsko zemljište ne plati naknadu za dodjeljeno zemljište na korištenje ili naknadu za uredjenje ili mu se rješenjem Služne za prostorno uređenje, zaštitu okolice geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, konkurs za tu lokaciju će se ponoviti, a uplaćeni iznos kaucije neće se vratiti.

Otvaranje pristiglih ponuda izvršit će se dana 24.06.2014.godine u 15,15 sati u prostorijama Općine Breza - glavna zgrada, a otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi učesnici na Javnom konkursu ili njihovi punomoćnici.

Konkursna komisija dostavit će zaključak o rezultatima javnog konkursa svim učesnicima u roku od 8 dana po zaključenju javnog konkursa.

Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaključka i rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog zaključka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve ostale informacije o uslovima javnog konkursa, kao i o urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje i lokacije budućeg turističkog naselja mogu se dobiti u prostorijama Službe za prostorno uredjenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza ili putem telefona broj 786-042.

 

PREDSJEDNIK Konkursne komisije

Telalović Elmedin, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti