Prodaja hladnjače u Blažuju i ekonomskog dvorišta u Donjem Butmiru

Izvor: Oslobođenje, 18.07.2014.

UPI „ŠUMAPRODUKT" DD SARAJEVO - u stečaju

Ul. Sime Miiutinovića br. 1, Kancelarija stečajnog upravnika: Hifzi Bjelevca br. 86

Pošt. pretinac 99 pošta Ilidža

 

Broj: ST-311/14

Dana: 18.7.2014. god.

 

Na osnovu članova 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 9.4.2014. i 2.7.2014. godine, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O JAVNOM NADMETANJU PRODAJE NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA

 

Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem, a održat će se 18.8.2014. godine na adresi kancelarije stečajnog upravnika u ulici Hifzi Bjelevca br. 86 (Agencija „Euro-biro" d.o.o. Sarajevo) sa početkom u 12.00 sati.

 

Predmet oglasa je prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika i to:

a) Privredni objekat - nekretnina (hladnjača), gdje je UPI "Šumaprodukt" d.d. Sarajevo u stečaju kao sunosilac prava raspolaganja od 1/3 idealnog dijela poslovnog objekta koji se nalazi u Blažuju, općina Ilidža, u naravi privredni objekat i ekonomsko dvorište ukupne površine 890 m2 i to: privredna zgrada površine 670 m2 i ekonomsko dvorište površine 220 m2 označeni kao k.č. 681/1, sp Donji Butmir, upisan u ZK broj 18 Općinskog suda u Sarajevu.

Privredni objekat (hladnjača) - Blažuj je spratnosti P+2 tj. sastoji se iz Prizemlja ukupne korisne površi¬ne 511,47 m2, Prvog sprata ukupne korisne površine 525,96 m2, Drugog sprata ukupne korisne površine 525,96 m2, gdje UPI "Šumaprodukt" d.d. (p.o.) Sarajevo u stečaju ima pravo na nesmetan su posjed 1/3 navedenih nekretnina u cjelini uključujući hodnik, stepenište, okno lifta i zemljište sa 1/2 kao zajednička imovina, te pripadajuće zemljište koje se nalazi ispod objekta. Tržišno utvrđena vrijednost od sudskog vještaka za ovaj privredni objekat (hladnjača) i ekonomsko dvorište je u iznosu od 642.590,00 KM

b) Početna prodajna cijena navedene nekretnine je u iznosu od 200.000,00 KM ispod koje se objekat ne može prodati.

c) Uslovi, termin i način prodaje

 

1. Pravo učešća na Oglas za nekretninu imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje, tj. do 15.8.2014. godine dostavi dokaz o uplati osiguranja;

2. Iznos uplaćenog osiguranja se priznaje kao avans i odbija se od postignute cijene nekretnine;

3. Zainteresirani kupac za učešće na oglasu sa dokazom o uplati depozita na transakcijski račun kod UniCredit banke broj: 3386902239107957, u iznosu od KM 10.000,00, sa naznakom: „Osiguranje za učešće na javnoj prodaji" sa punim nazivom i adresom podnosioca prijave, s tim da uplata osiguranja bude dva dana ranije - prije otvaranja postupka javne prodaje.

4. Ponuda sa najvećom cijenom čini početnu cijenu za usmeno nadmetanje, a povećanje za svako nadmetanje iznosi 10.000,00 KM.

5. Prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac ponude, a koji ispunjava uslove Oglasa;

6. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon nadmetanja, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponuđač, odnosno kupac;

7. Učesnicima javnog usmenog nadmetanja, čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja;

8. Najpovoljniji ponuđač je dužan da sklopi kupoprodajni ugovor i uplati cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 20 dana na transakcijski račun računajući od dana prodaje, a samo potpisivanje ugovora se smatra kao uvođenje kupca u posjed;

9. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem ponuđača koji je drugi po visini rangirani kupac i koji je dužan položiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana. Ako drugi ponuđač ne položi cijenu u utvrđenom roku, ova pravila se primjenjuju i na trećeg ponuđača;

10. Nekretnine se kupuju u viđenom stanju bez mogućnosti naknadnih reklamacija;

11. Sve poreze, sudske i druge troškove oko uknjižbe i troškove notara snosi kupac;

12. Potpisivanje ugovora i uplata postignute cijene se smatra dokazom daje kupac uveden u posjed i da je ispunio sve uslove za uknjiženje nekretnine u zemljišne knjige;

13. Zainteresovani kupci mogu izvršiti razgledanje objekata svaki radni dan od 11.00 do 12.00 časova u Blažuju i uvid u dokumentaciju na osnovu prethodnog dogovora sa stečajnim upravnikom na broj tel. 061-481-695 ili 033-635-030, kako bi se blagovremeno obezbijedio ulazak u objekat.

14. Prijave slati na slijedeću adresu:

UPI „Šumaprodukt" d.d. Sarajevo u stečaju, poštanski pretinac br. 99 - pošta Ilidža.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: