(aukcija) Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na Historijskom muzeju BiH

Datum objave: 29.01.2021. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

27454-1-3-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HISTORIJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200510270006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elma Hašimbegović
Adresa Zmaja od Bosne 5
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 226-098
Faks (033) 226-098
Elektronska pošta histmuz@bih.net.ba
Internet adresa muzej.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Građevinsko-zanatski radovi na Historijskom muzeju BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su građevinski-zanatski radovi u Historijskom muzeju BiH prema projektu i predmjeru radova koji je
sastavni dio Obrazca za cijenu ponude.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

197250,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zmaj od Bosne 5, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati avans u iznosu od 10% od ugovorene cijene u roku od 30 dana od dana potpisivanja
ugovora obje ugovorne strane i zaprimanja avansne bankovne garancije. Preostali iznos se plaća mjesečno prema
privremenoj/konačnoj situaciji izvedenih radova, ovjerenoj i potpisanoj od strane nadzora, izvođača i naručioca radova,
najkasnije u roku od 30 dana od dana njene dostave.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije propisana

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nije propisana

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zmaj od Bosne 5, Historijski muzej
Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
27454-1-3-1-3-1/21
PODIJELI: