(aukcija) Izvođenje radova na dogradnji putne konstrukcije na lokalnom putu Osmaci-Kalesija, dionica Alempijovača-Dabravine

Datum objave: 02.03.2021. 08:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

591-1-3-10-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA OSMACI
IDB/JIB 4400282260002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Juroš Janjić
Adresa Osmaci 111
Poštanski broj 75406 Osmaci (sp bl)
Općina/Grad Osmaci
Telefon (056) 337-314
Faks (056) 337-259
Elektronska pošta juros.janjic@gmail.com
Internet adresa www.osmaci.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Osmaci

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dogradnja putne konstrukcije na lokalnom putu Osmaci-Kalesija, dionica Alempijovača-Dabravine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dogradnja putne konstrukcije na lokalnom putu Osmaci-Kalesija, dionica Alempijovača-Dabravine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u Obrascu cijene ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85420,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je navedeno u tački 6.1. tenderske dokumentacije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala skupštine opštine Osmaci
Datum i vrijeme 26.03.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
591-1-3-10-3-3/21
PODIJELI: