(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš

Datum objave: 26.12.2019. 15:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-843-3-704/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Nermina Pamukčić
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

450000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog (1) ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se
odnose na predloženi ugovor, u prethodnih pet (5) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je
ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet (5) godina u ukupnom iznosu kako je navedeno ispod.
Ukupna vrijednost ugovora kao dokaz o uspješnom iskustvu ne može biti manja od 450.000,00 KM bez PDV-a.
Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijevaju se poslovi na izgradnji vodovodne ili kanalizacione mreže

b) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca konkretnih usluga. Ponuđač mora dokazati da na raspolaganju ima
minimalno sljedeća tehnička lica za realizaciju ugovora :
- Diplomirani inženjer građevinarstva sa položenim stručnim ispitom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

U skladu sa članom 87. Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko Distrikta broj:
29/08) i Člana 7. Pravilnika o ispunjavanju opštih uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke
dokumentacije, građenja i nadzora (Službeni glasnik Brčko Distrikta broj 18/11), ponuđači da bi obavljali djelatnost građenja
koja je predmet nabavke moraju posjedovati sljedeća Rješenja:
- Moraju posjedovati odgovarajuće Rješenje o ispunjavanju i posebnih uslova za obavljanje djelatnosti građenja
objekata niskogradnje minimalno Član 12. Tačka f Pravilnika ili Rješenje o ispunjavanju i posebnih uslova za obavljanje
djelatnosti izgradnje hidrograđevinskih objekata Član 13 Pravilnika,

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.1.2020. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.1.2020. 13:15:00
Adresa i mjesto Sala broj 59, II sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar mira br.1,
Brčko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.Obilazak terena će se obaviti u terminu od 2 dana i to : 16.01.2020.
godine i 17.01.2020. godine sa početkom u 8,00 sati. Polazak ispred zgrade Vlade Brčko distrikta BiH na adresi Bulevar Mira
1, Brčko.
Kontakt osoba za obilazak terena su Aleksandar Mančić i Biljana Savić, broj tel. : 049/214-969


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nermina Pamukčić
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-470
Faks (049) 216-470
Elektronska pošta nermina.pamukcic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-843-3-704/19
PODIJELI: